Language of document :

2022. március 22-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-214/22. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Manhaeve, A. Azéma és I. Zaloguin meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy Luxemburg azáltal, hogy legkésőbb 2016. október 4-ig nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló, 2014. április 3-i 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 8. cikke (7) bekezdésének, 9. cikkének és 10. cikke (2) bekezdésének megfeleljen, vagy legalábbis e rendelkezések szövegét nem küldte meg a Bizottságnak, nem teljesítette az említett irányelv 12. cikkéből eredő kötelezettségeit;

az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében kötelezze Luxemburgot a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésének napjától kezdődően minden nap késedelem után 7 096,50 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére a 2014/42 irányelv 8. cikkének (7) bekezdését, 9. cikkét és 10. cikkének (2) bekezdését átültető intézkedések bejelentésére irányuló kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt;

Luxemburgot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló, 2014. április 3-i 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a súlyos és szervezett bűnözésből eredően a bűnelkövetők által megszerzett jövedelmet könnyebben visszaszerezhessék. A tagállamoknak az irányelvet 2016. október 4-ig kellett átültetniük. A Bizottság 2016 novemberében kötelezettségszegési eljárást indított Luxemburg ellen, és 2019 márciusában indokolással ellátott véleményt küldött Luxemburgnak. Márpedig Luxemburg mindezidáig nem értesítette a Bizottságot az irányelv nemzeti jogba történő teljes körű átültetéséről.

____________

1 HL 2014. L 127., 39. o.; helyesbítés: HL 2014. L 138., 114. o.