Language of document : ECLI:EU:F:2011:65

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 25. mája 2011

Vec F‑93/10

AL

proti

Európskemu parlamentu

„Urovnanie sporu zmierom – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou AL navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia Parlamentu o jeho nepovýšení do platovej triedy AST 8 pri povyšovaní v roku 2009 a náhradu údajnej ujmy

Rozhodnutie: Vec F‑93/10, AL/Parlament, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Účastníci konania znášajú svoje vlastné trovy konania podľa dohody, ktorú uzatvorili.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok69)