Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 март 2013 г. — AK/Комисия

(Дело F-91/10)1

(Публична служба — Длъжности лица — Член 43, първа алинея от Правилника — Изготвяне на доклади за кариерно развитие със закъснение — Неимуществени вреди — Пропусната възможност за повишаване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AK (Esbo, Финландия), (представители: адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н G. Berscheid и г-н J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за обезщетяване на вредите, претърпени в резултат на това, че не са изготвени доклади за кариерно развитие, и за започване на административна проверка, за да се установи наличието на тормоз, както и искането за обезщетение за претърпените вреди.ДиспозитивОсъжда Европейската комисия да заплати на AK сумата от 15 000 евро като обезщетение за неимуществени вреди.Осъжда Европейската комисия да заплати на AK сумата от 4 000 евро като обезщетение за пропуснатата възможност за повишаване преди 1 март 2008 г. в степен, по-висока от степен A 5 или равностойна на нея.Отхвърля иска в останалата му част.Европейската Комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и разноските, направени от AK.