Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 13. marts 2013 – AK mod Kommissionen

(Sag F-91/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – vedtægtens artikel 43, stk. 1 – forsinket udfærdigelse af bedømmelsesrapporter – ikke-økonomisk tab – tabt forfremmelsesmulighed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AK (Esbo, Finland) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved. G. Berscheid og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag af sagsøgerens ansøgning om erstatning for det lidte tab som følge af manglende udfærdigelse af karriereudviklingsrapporter og om iværksættelse af en administrativ undersøgelse til fastlæggelse af chikane samt en påstand om erstatning for den lidte skade.

Konklusion

Europa-Kommissionen betaler AK et beløb på 15 000 EUR i erstatning for det lidte ikke-økonomiske tab.

Europa-Kommissionen betaler AK et beløb på 4 000 EUR i erstatning for tabt mulighed for forfremmelse til en lønklasse, der ligger højere end A5 eller tilsvarende før den 1. marts 2008.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af AK afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 13 af 15.1.2011, s. 40.