Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 marca 2013 r. – AK przeciwko Komisji

(Sprawa F-91/10)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Artykuł 43 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego – Sporządzenie po terminie sprawozdań z przebiegu kariery zawodowej – Krzywda – Utraty szansy na awans)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AK (Esbo, Finlandia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej wniosek strony skarżącej o odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej z powodu niesporządzenia sprawozdań z przebiegu kariery zawodowej i o wszczęcie dochodzenia administracyjnego w celu ustalenia okoliczności mobbingu oraz żądanie naprawienia poniesionej szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.Sentencja wyrokuZasądza się od Komisji Europejskiej na rzecz AK kwotę 15 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną przez niego krzywdę.Zasądza się od Komisji Europejskiej na rzecz AK kwotę 4000 EUR tytułem rekompensaty za utratę szansy na awans do grupy zaszeregowania wyższej od A 5 lub równoważnej przed dniem 1 marca 2008 r.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez AK.