Language of document :

Жалба, подадена на 30 септември 2010 г. - AK/Комисия

(Дело F-91/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AK (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за обезщетяване на вредите, претърпени в резултат на това, че не са изготвени доклади за кариерно развитие и не е направена административна проверка, за да се установи наличието на тормоз, както и искането за поправяне на претърпените вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, с което се отхвърля направеното от жалбоподателя на 24 ноември 2009 г. искане за обезщетяване на вредите, претърпени в резултат на това, че за него не за изготвени доклади за кариерно развитие за периодите 2001-2002, 2004, 2005 и 2008 г., както и че не е направена административна проверка, за да се установи наличието на тормоз;

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя 1) сумата от 53 000 EUR поради загубване на възможността да бъде повишен в степен A5 в рамките на процедурата за повишаване за 2003 г., освен това уреждане на неговите пенсионни права посредством плащането на съответните вноски; 2) сумата от 400 EUR на месец (съответстваща на 70% от разликата между получаваното от него обезщетение за инвалидност и обезщетението, което щеше да получава, ако беше повишен през 2003 г.) и 3) сумата от 35 000 EUR за неимуществените вреди, претърпени в резултат на запазването на неговото незаконосъобразно административно положение, по-специално въпреки решенията на Първоинстанционния съд от 20 април 2005 г. и 6 октомври 2009 г. и Решението на Съда на публичната служба от 13 декември 2007 г.

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________