Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī - Blessemaille/Parlaments

(lieta F-93/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Philippe Blessemaille (Remich, Luksemburga) (pārstāvji - E. Boigelot un S. Woog, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētāja lēmumu neiekļaut prasītāju ierēdņu sarakstā, kas paaugstināti amatā AST 8 pakāpē 2009. gada amatā paaugstināšanas ietvaros, un prasība atlīdzināt ciesto morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Parlamenta 2009. gada 2. decembrī publicēto lēmumu neiekļaut prasītāju ierēdņu sarakstā, kas paaugstināti amatā no AST 7 pakāpes uz AST 8 pakāpi 2009. gada amatā paaugstināšanas ietvaros;

pēc šī lēmuma atcelšanas veikt jaunu prasītāja un citu kandidātu salīdzinošu nopelnu izvērtējumu attiecībā uz 2008. un 2009. gada amatā paaugstināšanu un paaugstināt prasītāju AST 8 pakāpē ar atpakaļejošu datumu no 2008. gada 1. janvāra, kā arī, sākot ar 2008. gada 1. janvāri, samaksāt nokavējuma procentus un neizmaksāto darba algas parādu pēc Eiropas Centrālās Bankas noteiktās likmes galvenajiem refinansēšanas darījumiem, pieskaitot divus punktus, vienlaikus atstājot spēkā citu paaugstināto ierēdņu paaugstinājumus;

piespriest Parlamentam izmaksāt prasītājam EUR 3500 kā atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu par nepaaugstināšanu amatā, sākot ar 2008. gada 1. janvāri, neizslēdzot iespēju palielināt šo summu tiesvedības gaitā;

pakārtoti, ja Civildienesta tiesa atzītu, ka paaugstināšana amatā var notikt, tikai sākot ar 2009. gada 1. janvāri, piespriest Parlamentam izmaksāt papildu atlīdzību par nodarīto materiālo kaitējumu apmērā, kas atbilstu atalgojuma atšķirībai starp to, kas faktiski tika saņemts 2008. gadā, un to, kas būtu jāsaņem 2008. gadā pēc paaugstināšanas ar 2008. gada 1. janvāri un kas tiktu aprēķināts par periodu, kurā ieskaita vai nu laikposmu starp 2008. gada 1. janvāri un 2008. gada 31. decembri, vai laikposmu starp 2008. gada 1. janvāri un 2008. gada 31. augustu, atkarībā no datuma no kura tiek atzīta paaugstināšana amatā (proti, ar 2009. gada 1. janvāri vai 2008. gada 1. janvāri);

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________