Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā apgabaltiesa (Läti) 1. veebruaril 2021 – AS „PrivatBank“, A, B, Unimain Holdings Limited versus Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(kohtuasi C-78/21)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administratīvā apgabaltiesa

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: AS „PrivatBank“, A, B, Unimain Holdings Limited

Vastustaja: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 24. juuni 1988. aasta direktiivi 88/361/EMÜ [EÜ] asutamislepingu artikli 67 rakendamise kohta1 I lisas nimetatud finantslaene ja -krediiti, nagu ka finantseerimisasutuste (sh pankade) jooksvate kontode ja hoiukontodega seotud tehinguid võib samuti käsitada kapitali liikumisena Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 63 lõike 1 tähenduses?

2.    Kas piirang (mis ei tulene otseselt liikmesriigi õigusaktidest), mille on liikmesriigi pädev asutus kehtestanud konkreetsele krediidiasutusele ja mis keelab tal luua ärisuhteid ja kohustab teda lõpetama juba olemasolevad ärisuhted muude isikutega kui Läti Vabariigi kodanikud, kujutab endast liikmesriigi meedet Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 63 lõike 1 tähenduses ja on seega selles õigusnormis tunnustatud liikmesriikide vahel kapitali vaba liikumise põhimõtte piirang?

3.    Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 63 lõikes 1 tagatud kapitali vaba liikumise piirang on õigustatud eesmärgiga tõkestada liidu finantssüsteemi kasutamist rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ2 , artiklis 1?

4.    Kas liikmesriigi valitud vahend – konkreetsele krediidiasutusele kehtestatud kohustus mitte luua ärisuhteid ja lõpetada juba olemasolevad ärisuhted isikutega, kes ei ole konkreetse liikmesriigi (Läti Vabariik) kodanikud – on sobiv Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, artiklis 1 sätestatud eesmärgi saavutamiseks ning on seega erand vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 65 lõike 1 punktile b?

____________

1 EÜT 1988, L 178, lk 5; ELT eriväljaanne 10/01, lk 10.

2 ELT 2015, L 141, lk 73.