Language of document :

Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2013. gada 4. jūnija rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-119/11) 1

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. punkts – Prasības pieteikums, kurš ir iesniegts pa faksu termiņā prasības celšanai un ko advokāts parakstījis ar zīmogu vai citā veidā, reproducējot advokāta parakstu – Prasības novēlošanās

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un M. J. Baquero Cruz, piedaloties A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas netiešo lēmumu, ar kuru tā noraidīja prasītāja pieteikumu, pirmkārt, atlīdzināt zaudējumus, kas tam radušies tādēļ, ka Komisijas darbinieki ielauzās viņa dienesta dzīvoklī Luandā 2002. gada 14., 16. un 19. martā, un, otrkārt, iesniegt šajā brīdī uzņemto fotogrāfiju kopijas, kā arī iznīcināt visus dokumentus saistībā ar šo notikumu

Rezolutīvā daļa:

noraidīt prasību kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu;

L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 25, 28.1.2012, 71. lpp.