Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2011 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-125/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Blot, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o niedopuszczeniu strony skarżącej do udziału w testach w ramach konkursu EPSO/AST/111/10

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji o niedopuszczeniu skarżącej do udziału w testach w ramach konkursu EPSO/AST/111/10 – Sekretarki w grupie zaszeregowania AST 1;

ponowne objęcie skarżącej procedurą naboru uruchomioną przez ten konkurs, w razie potrzeby organizując nowe testy;

w każdym razie wezwanie EPSO do przedstawienia posiadanych przez nie informacji dotyczących wyników uzyskanych przez wszystkich kandydatów w ramach testów d) i e);

tytułem żądania ewentualnego, jeżeli Sąd nie uwzględni żądania głównego, czego nie należy się spodziewać, zasądzenie na rzecz skarżącej kwoty określonej tymczasowo i ex aequo et bono na 50.000 EUR;

w każdym razie zasądzenie na rzecz skarżącej kwoty określonej tymczasowo i ex aequo et bono na 50.000 EUR tytułem zadośćuczynienia.