Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 31 maart 2014 – BO / Commissie

(Zaak F-121/11)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1     PB C 25 van 28.1.2012, blz. 72.