Language of document : ECLI:EU:F:2014:200

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 10. septembra 2014

Vec F‑35/09 DEP

Maria Teresa Visser‑Fornt Raya

proti

Európskemu policajnému úradu (Europol)

„Verejná služba – Konanie – Určenie výšky trov konania“

Predmet:      Návrh na určenie výšky nahraditeľných trov konania, ktorý podala M. T. Visser‑Fornt Raya podľa článku 92 rokovacieho poriadku v dôsledku rozsudku vydaného vo veci Visser‑Fornt Raya/Europol (F‑35/09, EU:F:2010:61)

Rozhodnutie:      Celková výška trov konania, ktoré má Európsky policajný úrad nahradiť M. T. Visserovej‑Forntovej Rayovej, sa stanovuje na 1 343,18 eura, pričom z uvedenej sumy plynú úroky z omeškania odo dňa oznámenia tohto uznesenia do dňa zaplatenia, ktorých úroková sadzba sa vypočíta na základe sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie platnej počas uvedeného obdobia, zvýšenej o dva percentuálne body.

Abstrakt

Súdne konanie – Trovy konania – Určenie – Nahraditeľné trovy konania – Skutočnosti, ktoré treba zohľadniť – Dohoda o odmenách uzatvorená medzi účastníkom konania a jeho advokátom – Vylúčenie

[Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 91 písm. b)]

Súd Únie nie je oprávnený určovať odmeny, ktoré majú účastníci konania zaplatiť svojim vlastným advokátom, ale je oprávnený stanoviť sumu, do ktorej môžu byť tieto odmeny nahradené účastníkom konania, ktorému bola uložená povinnosť nahradiť trovy konania. Z toho vyplýva, že preukázanie zaplatenia trov konania, o ktorých náhradu sa žiada, nie je nevyhnutné na účely určenia výšky nahraditeľných trov konania Súdom pre verejnú službu.

Súd Únie pri rozhodovaní o návrhu na určenie výšky trov konania totiž nemusí zohľadniť prípadnú dohodu, ktorú v tejto súvislosti uzatvorili dotknutý účastník konania a jeho splnomocnení zástupcovia alebo poradcovia.

Skutočnosť, že sa na základe dohody medzi žalobkyňou a jej advokátmi rozhodlo, že žalobkyňa im žiadnu odmenu nezaplatí, nemá teda vplyv na právo žalobkyne požadovať náhradu trov konania vynaložených v rámci konania vo veci samej.

(pozri body 14, 19 a 20)

Odkaz:

Súdny dvor: uznesenia Leeuwarder Papierwarenfabriek/Komisia, 318/82, EU:C:1985:468, bod 2; C.A.S./Komisia, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, bod 13, a Kronofrance/Nemecko a i., C‑75/05 P‑DEP a C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, bod 30