Language of document :

Жалба, подадена на 1 април 2009 г. - Andrikopoulou/Съвет

(Дело F-32/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Anna Andrikopoulou (Rhode-Saint-Genèse, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението жалбоподателката да не бъде повишена в степен AST 7 в процедурата за повишаване за 2008 г. и доколкото е необходимо - на решенията за повишаване в тази степен на длъжностни лица с по-малко заслуги

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването жалбоподателката да не бъде повишена в степен AST 7 в процедурата за повишаване за 2008 г. и доколкото е необходимо да се отменят решенията за повишаване в тази степен на длъжностните лица с по-малко заслуги,

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________