Language of document :

Žaloba podaná 19. februára 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-19/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia o vykonaní zápočtu práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služby na základe nových VVU

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 2. júla 2012 o započítaní žalobcových práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb Komisie,

ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutie, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť zo 7. decembra 2012, ktorou sa domáhal uplatnenia tých VVU a kurzu, ktoré boli platné v čase podania žiadosti o prevod práv na dôchodok,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.