Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. apríla 2014 – Camacho-Fernandes/Komisia

(vec F-16/13)1

(Verejná služba – Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Článok 73 služobného poriadku – Choroba z povolania – Vystavenie sa vplyvu azbestu a iným látkam – Lekárska komisia – Odmietnutie uznať chorobu, na ktorú úradník zomrel, ako chorobu z povolania – Platnosť stanoviska lekárskej komisie – Zásada kolegiality – Mandát – Odôvodnenie – Zásada rovnosti zaobchádzania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ivo Camacho-Fernandes (Funchal, Portugalsko) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Spoločného systému zdravotného poistenia v rozsahu, v akom potvrdzuje znenie návrhu rozhodnutia zamietajúceho žiadosť o uznanie choroby, na ktorú zomrela manželka žalobcu, ako chorobu z povolaniaVýrok rozsudkuŽaloba sa zamieta.Ivo Camacho-Fernandes znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.