Language of document : ECLI:EU:F:2014:51

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. balandžio 10 d.

Byla F‑16/13

Ivo Camacho-Fernandes

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis – Profesinė liga – Asbesto ir kitų medžiagų poveikis – Medicinos komitetas – Atsisakymas pripažinti ligos, dėl kurios pareigūnas mirė, profesinę kilmę – Medicinos komiteto nuomonės teisėtumas – Kolegialumo principas – Įgaliojimai – Motyvavimas – Vienodo požiūrio principas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo I. Camacho-Fernandes iš esmės prašo panaikinti 2012 m. kovo 23 d. Europos Komisijos paskyrimų tarnybos (toliau – paskyrimų tarnyba) sprendimą, kuriuo buvo nutraukta procedūra, pradėta pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) 73 straipsnį, ir patvirtinta 1995 m. birželio 23 d. sprendimo atmesti prašymą pripažinti ligos, nuo kurios mirė ieškovo sutuoktinė, profesinę kilmę, projekto formuluotė.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. I. Camacho-Fernandes padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Socialinė apsauga – Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų – Medicinos komitetas – Sudėtis ir struktūra – Pareiga priimti darbo tvarkos taisykles – Nebuvimas – Pareiga surengti formalų balsavimą – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis; Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų taisyklių 22 straipsnio 3 dalis)

2.      Pareigūnai – Socialinė apsauga – Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų – Medicininis tyrimas – Medicinos komiteto tenkanti pareiga motyvuoti – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis; Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų taisyklių 22 straipsnio 3 dalis)

3.      Pareigūnai – Socialinė apsauga – Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų – Medicininis tyrimas – Medicinos komiteto kolegialus darbas – Bylos nagrinėjimas ir galutinės daugumos nuomonės parengimas – Galiojimas – Sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis; Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų taisyklių 22 straipsnio 3 dalis)

1.      Nagrinėjant prašymą pripažinti pareigūno ligos profesinę kilmę medicinos komiteto užduotis medicinos klausimus nagrinėti objektyviai ir nepriklausomai reikalauja, kad jis turėtų visišką vertinimo laisvę. Ši laisvė būtų pažeista, jeigu šis komitetas, kuris, be to, sudarytas ad hoc vertinti kiekvieną jam pateiktą konkretų atvejį, taigi kuris nėra ilgalaikis, visais atvejais turėtų pareigą priimti darbo tvarkos taisykles. Šiomis aplinkybėmis medicinos komitetas, atsižvelgdamas į jam pateikto atvejo aplinkybes, turi galėti nuspręsti, kad yra pajėgus atlikti savo užduotį, ir neprivalo priimti formalių ir detalių savo veiklos taisyklių, ko, be kita ko, nereikalaujama 2006 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Bendrųjų Sąjungos pareigūnų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų taisyklių 22 straipsnio 3 dalyje. Be to, nė viena šių taisyklių nuostatų nereikalauja, kad medicinos komitetas formaliai balsuotų prieš priimdamas savo sprendimą.

(žr. 74, 79 ir 98 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1988 m. sausio 19 d. Sprendimo Biedermann / Audito rūmai, 2/87, 16 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2012 m. gruodžio 12 d. Sprendimo BS / Komisija, F‑90/11, 38 punktas; dėl šio sprendimo Europos Sąjungos Bendrajame Teisme nagrinėjamas apeliacinis skundas, byla T‑83/13 P.

2.      Nagrinėjant prašymą pripažinti pareigūno ligos profesinę kilmę, atsižvelgiant į medicinos komiteto užduotį priimti išvadą dėl medicinos klausimų, jam taikoma pareiga motyvuoti reiškia tik tai, kad jis paaiškina, dėl ko remdamasis turimais duomenimis priėmė galutinę išvadą, kurią išdėstė galutinėje nuomonėje. 2006 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Bendrųjų Sąjungos pareigūnų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų taisyklių 22 straipsnio 3 dalyje nenustatyta pareiga nurodyti mokslo dokumentus, kuriais paremti medicinos komiteto daugumos teiginiai. Šiuo atžvilgiu svarbu tik tai, kad galutinėje nuomonėje būtų nurodyti motyvai, leidžiantys įvertinti argumentus, kuriais grindžiamos joje pateikiamos išvados, ir kad joje būtų nustatytas pakankamai suprantamas pateiktų medicininių teiginių ir medicinos komiteto padarytų išvadų ryšys.

(žr. 88 ir 120 punktus)

3.      Nagrinėjant prašymą pripažinti pareigūno ligos profesinę kilmę galutinė medicinos komiteto nuomonė parengiama tik po to, kai abu ją pasirašiusieji turėjo galimybę susipažinti su mažumos nuomone. Vien tai, kad kiti medicinos komiteto nariai, išnagrinėję mažumos nuomonėje pateiktus klausimus, nebuvo įtikinti, kad reikia pakeisti jų išvadas, išdėstytas medicinos komiteto vardu priimtoje galutinėje nuomonėje, nėra medicinos komiteto įgaliojimų pažeidimas.

(žr. 108 punktą)