Language of document : ECLI:EU:F:2014:51

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 10. apríla 2014

Vec F‑16/13

Ivo Camacho‑Fernandes

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Článok 73 služobného poriadku – Choroba z povolania – Vystavenie sa azbestu a iným látkam – Lekárska komisia – Odmietnutie uznať chorobu, na ktorú úradník zomrel, za chorobu z povolania – Zákonnosť stanoviska lekárskej komisie – Zásada kolegiality – Mandát – Odôvodnenie – Zásada rovnosti zaobchádzania“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou I. Camacho‑Fernandes v podstate navrhuje zrušenie rozhodnutia z 23. marca 2012, ktorým menovací orgán (ďalej len „MO“) Európskej komisie ukončil konanie začaté podľa článku 73 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) a potvrdil znenie návrhu rozhodnutia z 23. júna 1995, ktorým sa choroba, na ktorú zomrela jeho manželka, odmieta uznať za chorobu z povolania

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. I. Camacho‑Fernandes znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

Abstrakt

1.      Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania – Lekárska komisia – Organizácia – Povinnosť prijať vnútorný poriadok – Neexistencia – Povinnosť pristúpiť k formálnemu hlasovaniu – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 73; pravidlá poistenia úradníkov pre prípad rizika úrazu a choroby z povolania, článok 22 ods. 3)

2.      Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania – Lekársky posudok – Povinnosť odôvodnenia, ktorú má lekárska komisia – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 73; pravidlá poistenia úradníkov pre prípad rizika úrazu a choroby z povolania, článok 22 ods. 3)

3.      Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania – Lekársky posudok – Fungovanie lekárskej komisie ako kolégia – Preskúmanie veci a vypracovanie záverečnej správy na základe názoru väčšiny – Platnosť – Podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 73; pravidlá poistenia úradníkov pre prípad rizika úrazu a choroby z povolania, článok 22 ods. 3)

1.      V rámci žiadosti o uznanie choroby úradníka za chorobu z povolania, úloha lekárskej komisie posúdiť úplne objektívne a nezávisle lekárske otázky vyžaduje, aby jej voľná úvaha bola neobmedzená. Táto voľnosť by však bola narušená, ak by táto komisia, ktorá je okrem iného zriaďovaná ad hoc pre každý jednotlivý prípad, ktorý jej je predložený na posúdenie a nie je teda z časového hľadiska stálou komisiou, bola povinná prijať vo všetkých prípadoch vnútorný poriadok. Za týchto okolností musí byť lekárskej komisii dovolené rozhodnúť, že vzhľadom na osobitné okolnosti veci, ktorá jej je predložená, sa považuje za schopnú splniť svoju úlohu bez toho, aby nevyhnutne musela prijať formálne a podrobné pravidlá svojho fungovania, čo napokon nevyžaduje článok 22 ods. 3 spoločných pravidiel poistenia úradníkov Únie pre prípad úrazu a choroby z povolania, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2006. Žiadne ustanovenie týchto pravidiel navyše neukladá lekárskej komisii povinnosť, aby pred prijatím svojho rozhodnutia pristúpila k formálnemu hlasovaniu.

(pozri body 74, 79 a 98)

Odkaz:

Súdny dvor: 19. januára 1988, Biedermann/Dvor audítorov, 2/87, bod 16

Súd pre verejnú službu: 12. decembra 2012, BS/Komisia, F‑90/11, bod 38, ktorý je predmetom odvolania na Všeobecnom súde Európskej únie, vec T‑83/13 P

2.      V rámci žiadosti o uznanie choroby úradníka za chorobu z povolania, vzhľadom na úlohu lekárskej komisie, ktorou je poskytnúť stanovisko k otázkam lekárskej povahy, povinnosť odôvodnenia, ktorá je jej uložená, znamená iba to, že komisia vysvetlí postup, ktorý ju na základe informácií, ktoré mala k dispozícii, viedol k lekárskemu záveru, ktorý uvádza vo svojej záverečnej správe. Z článku 22 ods. 3 spoločných pravidiel poistenia úradníkov Únie pre prípad úrazu a choroby z povolania, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2006, nevyplýva žiadna povinnosť citovať vedecké dokumenty na podporu názorov zastávaných väčšinou členov lekárskej komisie. V tejto súvislosti záleží iba na tom, že záverečná správa obsahuje odôvodnenie umožňujúce posúdiť úvahy, na ktorých sú založené závery, ktoré obsahuje a že je v nej preukázaná dostatočne pochopiteľná súvislosť medzi lekárskymi zisteniami, ktoré obsahuje, a závermi, ku ktorým dospela komisia.

(pozri body 88 a 120)

3.      V rámci žiadosti o uznanie choroby úradníka za chorobu z povolania je záverečná správa lekárskej komisie hotová až po tom, čo dvaja členovia komisie, ktorí ju podpísali, mali príležitosť zohľadniť menšinové stanovisko. Samotná skutočnosť, že po preštudovaní otázok nastolených v menšinovom stanovisku ostatní členovia lekárskej komisie nie sú presvedčení o tom, že treba zmeniť ich závery nachádzajúce sa v správe zostavenej v mene lekárskej komisie, nemôže predstavovať porušenie podmienok mandátu lekárskej komisie.

(pozri bod 108)