Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 sierpnia 2016 r. – McMichael / Komisja

(Sprawa F-18/13)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 114 z 20.4.2013, s. 47.