Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 16. března 2021 – Procureur général près la cour d’appel d’Angers v. KL

(Věc C-168/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Procureur général près la cour d’appel d’Angers (Nejvyšší státní zástupce u odvolacího soudu v Angers)

Odpůrce: KL

Předběžné otázky

Musí být čl. 2 odst. 4 a čl. 4 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/5841 vykládány v tom smyslu, že podmínka oboustranné trestnosti je splněna v takové situaci, jako je situace dotčená ve věci v původním řízení, kdy je předání požadováno pro jednání, která byla ve vystavujícím státě kvalifikována jako devastace a plenění, a spočívajících ve skutcích devastace a plenění, které mohou narušit veřejný pořádek, pokud ve vykonávajícím státě existují trestné činy krádeže s poškozením, ničení, poškození, u nichž narušení veřejného pořádku není znakem skutkové podstaty?

V případě kladné odpovědi na první otázku, mají být čl. 2 odst. 4 a čl. 4 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/584 vykládány v tom smyslu, že soud vykonávajícího státu může odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného za účelem výkonu trestu, pokud zjistí, že dotyčná osoba byla justičními orgány vystavujícího státu odsouzena k tomuto trestu za spáchání jediného trestného činu, jehož se dopustila různými jednáními, a že pouze část těchto jednání představuje trestný čin dle práva vykonávajícího státu? Je třeba rozlišovat podle toho, zda justiční orgány vystavujícího státu považovaly tato různá jednání za oddělitelná, či nikoli?

Ukládá čl. 49 odst. 3 Listiny základních práv justičnímu orgánu vykonávajícího členského státu povinnost odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu, pokud byl vydán za účelem výkonu jediného trestu pro potrestání jediného trestného činu, avšak některé skutky, za něž byl tento trest uložen, nejsou podle práva vykonávajícího členského státu trestným činem, takže předání může být povoleno pouze pro část těchto skutků?

____________

1 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).