Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 25. februārī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – BT/Laudamotion GmbH

(Lieta C-111/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: BT

Atbildētāja: Laudamotion GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai pasažierim nelaimes gadījuma rezultātā radušies psihiska rakstura traucējumi, kas kvalificējami kā saslimšana, ir “miesas bojājumi” Konvencijas par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju, kas noslēgta 1999. gada 28. maijā Monreālā, ko Eiropas Kopiena parakstījusi 1999. gada 9. decembrī, un kas tās vārdā apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2001/539/EK1 (2001. gada 5. aprīlis), 17. panta 1. punkta izpratnē?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša:

Vai iepriekšminētās konvencijas 29. pants nepieļauj prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, kas ir paredzēta piemērojamās valsts tiesību normās?

____________

1 Padomes Lēmums 2001/539/EK (2001. gada 5. aprīlis) par to, kā Eiropas Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvenciju) (OV 2001, L 194, 38. lpp.).