Language of document :

Žaloba podaná dne 8. května 2006 -Aimi a další v. Komise

(Věc F-47/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Nicola Aimi (Evere, Belgie) a další (zástupci: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobců

zrušit individuální rozhodnutí, kterými se zamítají žádosti žalobců směřující k přijetí orgánem oprávněným ke jmenování přechodných opatření směřujících k zajištění rovného zacházení a jejich nabytých práv v rámci hodnotícího období 2005 a následujících.

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci na podporu své žaloby uplatňují, že tím, že žalovaná zamítla jejich žádosti směřující k přijetí přechodných opatření směřujících ke zohlednění jejich zvláštní situace vyplývající ze zavedení dalších platových tříd, porušila jejich očekávání služebního postupu za stejných podmínek jako jejich kolegové z téže kategorie, jakož i jejich nabytá práva v tom rozsahu, ve kterém jejich perspektiva služebního postupu doznala významné změny.

Žalobci krom toho uvádějí nepřítomnost relevantního odůvodnění v tom, že žalovaná neodpověděla na důvody a argumenty uvedené v jejich žádostech a stížnostech.

____________