Language of document :

Žaloba podaná 5. mája 2006 - Avanzata a i./Komisia

(Vec F-48/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Eric Avanzata a i.(Beggent, Francúzsko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť zmluvy uzatvorené so zmluvnými zamestnancami žalobcu v rozsahu, v ktorom stanovujú ich funkčnú skupinu, platovú triedu, platový stupeň a odmenu,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia, ktorí nastúpili na služby v Komisii ako zamestnanci alebo pracovníci so zmluvou podľa luxemburského práva, namietajú svoje zaradenie a svoje odmeny stanovené uvedeným orgánom v čase vymenovania za zmluvných zamestnancov pridelených Úradu pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu (OIL).

Na podporu svojej žaloby sa žalobcovia odvolávajú na porušenie článku 80 podmienok zamestnávania ostatných pracovníkov (PZOZ), porušenie článku 2 prílohy PZOZ, protiprávnosť všeobecných vykonávacích ustanovení uvedených článkov, ako aj porušenie zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, transparentnosti a riadneho hospodárenia.

Žalobcovia najprv uvádzajú, že žalovaná vydala všeobecné vykonávacie ustanovenia bez toho, aby si vopred zadovážila stanovisko Výboru pre služobný poriadok. Okrem toho všeobecné vykonávacie ustanovenia neobsahovali presný popis úloh a právomocí pre každý druh úlohy, čo znemožňuje preskúmať, či žalobcovia boli vymenovaní do funkčnej skupiny zodpovedajúcej úlohám, ktoré vykonávajú, a či ich platová trieda bola stanovená v súlade s článkom 80 PZOZ. Žalovaná navyše nepreukázala, že skutočne preskúmala možnosť vymenovania žalobcov do vyššej platovej triedy, ako ju stanovujú všeobecné vykonávacie ustanovenia, aby sa tak zohľadnila situáciu na trhu.

Napokon žalobcovia uvádzajú, že sa nachádzajú v tej istej situácii ako pracovníci zamestnaní v detských jasliach a v školských družinách v Bruseli a prijatí do pracovného pomeru ako zmluvní zamestnanci pridelení Úradu pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli so zárukou zachovania ich odmeny. Žalovaná nevysvetlila, z akých dôvodov takáto záruka nebola poskytnutá žalobcom.

____________