Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2006 r. - Aimi i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-47/06)1

(Urzędnicy - Awans - Przebieg kariery zawodowej - Regulamin pracowniczy w brzmieniu obowiązującym przed 1 maja 2004 r. - Przejście do nowej struktury kariery zawodowej - Akt o zasięgu ogólnym - Równość traktowania - Interes prawny)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicola Aimi (Evere, Belgia) i inni (przedstawiciele: A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie indywidualnych decyzji dotyczących oddalenia wniosków skarżących o przyjęcie przez organ powołujący przepisów przejściowych zapewniających, w ramach postępowania w sprawie awansu za 2005 r. i w latach następnych, równość traktowania oraz zachowanie praw nabytych.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron poniesie własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 154 z 1.7.2006 r.