Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 6 март 2008 г. -Skereby/Комисия

(Дело F-46/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Оценяване - Доклад за развитие на кариерата - Процедура за оценяване за 2004 г. - Цели - Задължение за излагане на мотиви - Явна грешка при преценката)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Carina Skereby (Бишкек, Киргизтан) [представители: първоначално S. Rodrigues и Y. Minatchy, avocats, впоследствие S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats,]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: V. Joris и M. Velardo]

Предмет

От една страна, отмяна на доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя за периода за оценяване за 2004 г., и, от друга страна, искане за присъждане на обезщетение за вреди.

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата.

2)    Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C ##, ## г.