Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba)z dnia 6 marca 2008 r. - Skareby przeciwko Komisji

(Sprawa F-46/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Postępowanie w sprawie oceny za rok 2004 - Cele - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carina Skareby (Bichkek, Kirgistan) (przedstawiciele: początkowo S. Rodrigues i Y. Minatchy, avocats, następnie S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: V. Joris i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącej za 2004 r. i po drugie żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 143 z 17.6.2006, s.39.