Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 5. novembra spriedums - Avanzata u.c./Komisija

(lieta F-48/06)1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Pakāpe un atalgojums - Bijušie darbinieki saskaņā ar Luksemburgas tiesībām

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Eric Avanzata, Hussigny (Francija), un 20 citi līgumdarbinieki (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un G. Berscheid)

Priekšmets

Tādu Komisijas lēmumu atcelšana, ar kuriem noteikti prasītāju darbā pieņemšanas nosacījumi, it īpaši viņu funkciju grupa, pakāpe, līmenis un atalgojums, kā tas noteikts viņu darbinieka līgumu noteikumos.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 154, 01.07.2006., 26. lpp.