Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 listopada 2008 r. - Avanzata i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-48/06)1

Służba publiczna - Pracownicy kontraktowi - Zaszeregowanie i wynagrodzenie - Byli pracownicy najemni prawa luksemburskiego

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eric Avanzata zamieszkały w Hussigny (Francja) i 20 innych pracowników kontraktowych (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji ustalającej warunki zatrudnienia skarżących, w szczególności grupę funkcyjną, grupę, stopień i wynagrodzenie - tak jak elementy te zostały ujęte w ich kontraktach

Sentencja wyroku

Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona

Każda ze stron poniesie swoje własne koszty

____________

1 - Dz.U. C 154 z. 1.7.2006, s. 26