Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 9 октомври 2008 г. - Nijs/Сметна палата

(Дело F-49/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура за повишаване през 2005 г.)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bart Nijs (Bereldange, Люксембург) (представител: F. Rollinger, avocat)

Ответник: Сметна палата на Европейските общности (представители: T. Kennedy, J.-M. Stenier и G. Corstens)

Предмет

От една страна, отмяна на решението на Органа по назначаването да не повишава жалбоподателя до степен A*11 в рамките на процедурата за повишаване през 2005 г. и, от друга страна, искане на обезщетение за вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като отчасти недопустима и отчасти неоснователна.

Осъжда г-н Nijs да заплати изцяло съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 154, 1.7.2006 г., стр. 26.