Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 9 oktober 2008 - Nijs / Rekenkamer

(Zaak F-49/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2005)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: T. Kennedy, J.-M. Stenier en G. Corstens, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2005 niet tot de rang A*11 te bevorderen en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond verklaard.

Nijs wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 154 van 1.7.2006, blz. 26.