Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van koophandel Brussel - Belgie) - Europese Gemeenschap v. Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

(Věc C-199/11)

"Zastupování Evropské unie před vnitrostátními soudy - Články 282 ES a 335 SFEU - Žaloba na náhradu škody, která Evropské unii vznikla v důsledku kartelové dohody - Článek 47 Listiny základních práv Evropské unie - Právo na spravedlivý proces - Právo na přístup k soudu - Rovnost zbraní - Článek 16 nařízení č. 1/2003"

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank van koophandel Brussel

Účastníci původního řízení

Žalobce: Europese Gemeenschap

Žalovaní: Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Rechtbank van koophandel Brussel - Výklad článku 282 ES (nyní článek 335 SFUE) - Zastupování Evropské unie před vnitrostátními soudy - Žaloba na náhradu škody - Pravidla použitelná na podání takové žaloby orgány

Výrok

Unijní právo musí být vykládáno v tom smyslu, že za takových okolností, jaké nastaly ve věci v původním řízení, nebrání tomu, aby Evropská komise zastupovala Evropskou unii před vnitrostátním soudem rozhodujícím o občanskoprávní žalobě na náhradu škody způsobené Unii kartelovou dohodou nebo praktikou zakázanou články 81 ES a 101 SFEU, jež mohla ovlivnit některé veřejné zakázky zadané různými orgány a institucemi Unie, aniž by bylo nezbytné, aby k tomu Komise měla zmocnění od uvedených orgánů a institucí.

Článek 47 Listiny základních práv Evropské unie nebrání tomu, aby Evropská komise podala jménem Evropské unie k vnitrostátnímu soudu žalobu na náhradu škody vzniklé Unii v důsledku kartelové dohody nebo praktiky, jejichž rozpor s článkem 81 ES nebo s článkem 101 SFEU byl konstatován rozhodnutím Komise.

____________

1 - Úř. věst. C 219, 23.07.2011.