Language of document :

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel Brusel - Belgia) - Europese Gemeenschap przeciwko Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

(Sprawa C-199/11)

(Reprezentacja Unii Europejskiej przed sądami krajowym - Artykuł 282 WE i art. 335 TFUE - Żądanie odszkodowania za szkodę poniesioną przez Unię z powodu kartelu - Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Prawo do rzetelnego procesu - Prawo do sądu - Równość broni - Artykuł 16 rozporządzenia nr 1/2003)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Rechtbank van koophandel Brussel

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Europese Gemeenschap

Strona pozwana: Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Rechtbank van koophandel Brussel - Wykładnia art. 282 WE (obecnie art. 335 TFUE) - Reprezentacja Unii Europejskiej przed sądami krajowym - Żądanie odszkodowania - Zasady dotyczące wniesienia przez instytucje takiego żądania

Sentencja

Wykładni prawa Unii należy dokonywać w ten sposób, iż w okolicznościach takich jak okoliczności sporu w postępowaniu głównym nie stoi ono na przeszkodzie temu, aby Komisja Europejska reprezentowała Unię Europejską przed sądem krajowym, do którego wniesione zostało powództwo cywilne o naprawienie szkody wyrządzonej Unii wskutek porozumienia lub uzgodnionej praktyki zakazanych na mocy art. 81 WE i art. 101 TFUE i mogących mieć wpływ na niektóre zamówienia publiczne udzielone przez różne instytucje i organy Unii, bez konieczności posiadania przez Komisję pełnomocnictwa udzielonego przez inne zainteresowane instytucje lub organy.

Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie temu, aby Komisja Europejska występowała w imieniu Unii Europejskiej do sądu krajowego z powództwem o naprawienie szkody poniesionej przez Unię wskutek porozumienia lub praktyki, których niezgodność z art. 81 WE lub art. 101 TFUE została stwierdzona decyzją tej instytucji.

____________

1 - Dz.U. C 219 z 23.7.2011.