Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van koophandel Brussel - Belgien) - Europese Gemeenschap mot Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

(Mål C-199/11)()

(Fråga om hur Europeiska unionen ska företrädas vid nationella domstolar - Artikel 282 EG och artikel 335 FEUF - Talan om ersättning för skada som unionen åsamkats till följd av en kartell - Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Rätt till en rättvis rättegång - Rätt till domstolsprövning - Parternas likställdhet i processen - Artikel 16 i förordning nr 1/2003)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank van koophandel Brussel

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Europese Gemeenschap

Svarande: Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Rechtbank van koophandel Brussel - Tolkning av artikel 282 EG (nu artikel 335 FEUF) - Fråga om hur Europeiska unionen ska företrädas vid nationella domstolar - Skadeståndstalan - Regler som ska tillämpas när en institution väcker en sådan talan

Domslut

Unionsrätten ska, under sådana omständigheter som är för handen i det nationella målet, tolkas så, att den inte utgör hinder för att Europeiska kommissionen företräder Europeiska unionen vid en nationell domstol, där talan väckts i ett tvistemål om ersättning för skada som unionen orsakats på grund av en kartell eller något annat förfarande som är förbjudet enligt artikel 81 EG och artikel 101 FEUF och som kan ha påverkat vissa offentliga upphandlingar som genomförts av unionens olika institutioner och organ, även om kommissionen inte har fått någon rättegångsfullmakt från dessa institutioner och organ.

Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna utgör inte hinder för att Europeiska kommissionen, för Europeiska unionens räkning, väcker talan vid en nationell domstol om ersättning för skada som unionen har lidit på grund av en kartell eller ett annat förfarande som i ett kommissionsbeslut har konstaterats strida mot artikel 81 EG eller artikel 101 FEUF.

____________

1 - ) EUT C 219, 23.7.2011.