Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (desátého senátu)

10. listopadu 2021(*)

„(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství znázorňující stavební panel – Starší (průmyslový) vzor znázorňující panel pro protihlukovou stěnu – Důvod neplatnosti – Nedostatek individuální povahy – Daný obor – Informovaný uživatel – Míra volnosti původce vzoru – Neexistence odlišného celkového dojmu – Relevance výrobků skutečně uváděných na trh – Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002“

Ve věci T‑193/20,

Eternit, se sídlem v Capelle-au-Bois (Belgie), zastoupená J. Muyldermansem a P. Maeyaertem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému J. Ivanauskasem a V. Ruzekem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Eternit Österreich GmbH, se sídlem ve Vöcklabruck (Rakousko), zastoupená M. Prohaskou-Marchriedem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. února 2020 (věc R 1661/2018-3), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Eternit Österreich a Eternit,

TRIBUNÁL (desátý senát),

ve složení A. Kornezov (zpravodaj), předseda, E. Buttigieg a G. Hesse, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Pichon, radová,

s přihlédnutím k žalobě došlé soudní kanceláři Tribunálu dne 10. dubna 2020,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému soudní kanceláři Tribunálu dne 17. srpna 2020,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému soudní kanceláři Tribunálu dne 21. srpna 2020,

po jednání konaném dne 21. dubna 2021,

vydává tento

Rozsudek

 Skutečnosti předcházející sporu

1        Žalobkyně, společnost Eternit, je majitelkou (průmyslového) vzoru Společenství přihlášeného dne 15. září 2014 u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) na základě nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142) a zapsaného pod číslem 2538140-0001.

2        Sporný (průmyslový) vzor je vyobrazen následovně:

Image not found1.1

Image not found1.2

Image not found1.3

Image not found1.4

Image not found1.5

3        Výrobky, pro které má být sporný (průmyslový) vzor použit, spadají do třídy 25.01 ve smyslu Locarnské dohody zřizující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory ze dne 8. října 1968, v platném znění, a odpovídají následujícímu popisu: „Panely [stavebnictví]“.

4        Dne 12. prosince 2016 podala vedlejší účastnice, společnost Eternit Österreich GmbH, návrh na prohlášení sporného (průmyslového) vzoru za neplatný na základě článku 52 nařízení č. 6/2002.

5        Důvodem uplatněným na podporu návrhu na prohlášení byl důvod uvedený v čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002, vykládaném ve spojení s články 4 až 8 téhož nařízení.

6        Vedlejší účastnice ve svém návrhu na prohlášení neplatnosti zejména tvrdila, že sporný (průmyslový) vzor není nový ve smyslu článku 5 nařízení č. 6/2002, že nemá individuální povahu ve smyslu článku 6 tohoto nařízení a že jeho vzhledové znaky jsou podmíněny jeho technickou funkcí ve smyslu čl. 8 odst. 1 téhož nařízení.

7        Dne 28. června 2018 přijalo zrušovací oddělení rozhodnutí, v němž na jedné straně dospělo k závěru, že vedlejší účastnice neprokázala, že spornému (průmyslovému) vzoru brání důvod pro vyloučení ochrany stanovený v čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002, a na druhé straně prohlásilo sporný (průmyslový) vzor za neplatný z důvodu, že nemá individuální povahu ve smyslu článku 6 nařízení č. 6/2002 ve vztahu k (průmyslovému) vzoru zveřejněnému dne 4. března 2013, tedy přede dnem podání přihlášky sporného (průmyslového) vzoru, v brožuře nadepsané Lärmschutz, pro panely typu „protihluková stěna“, jež je dostupná na internetové stránce „http://www.rieder.at“, který byl vyobrazen takto: