Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Satversmes tiesa (Lotyšsko) 13. novembra 2020 – AS „Pilsētas zemes dienests“/Latvijas Republikas Saeima

(vec C-598/20)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Satversmes tiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: AS „Pilsētas zemes dienests“

Žalovaná: Latvijas Republikas Saeima

Prejudiciálne otázky

Má sa oslobodenie nájmu nehnuteľností od dane z pridanej hodnoty uvedené v článku 135 ods. 1 písm. l) smernice Rady 2006/112/ES1 z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať v tom zmysle, že uvedené oslobodenie od dane sa vzťahuje na prenájom pozemku v prípade núteného prenájmu?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, to znamená, že prenájom pozemku v prípade núteného prenájmu je oslobodený od dane z pridanej hodnoty, zatiaľ čo vo všetkých ostatných prípadoch prenájom pozemku podlieha dani z pridanej hodnoty, nie je takéto oslobodenie od dane v rozpore s jednou zo zásad smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, a to so zásadou neutrality dane z pridanej hodnoty?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.