Language of document :

Преюдициално запитване от Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Чешка република), постъпило на 19 февруари 2021 г. — RegioJet a. s./České dráhy a.s.

(Дело C-104/21)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Страни в главното производство

Заявител: RegioJet a. s.

Насрещна страна: České dráhy a.s.

Преюдициални въпроси

Представляват ли носителите на информация, които съдържат предназначена за пътниците информация в хартиен вид и се намират на територията на железопътните гари, обслужващи съоръжения по смисъла на член 3, точка 11 от Директива 2012/341 ?

Обвързва ли Директива 2012/34 České dráhy a. s. като държава в по-широк смисъл по силата на член 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз? Могат ли частноправни субекти да противопоставят на České dráhy a. s. директния ефект на директива, която е транспонирана различно или не е транспонирана в националното право?

____________

1 Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, 2012 г., стр. 32).