Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgarien) den 16 februari 2021 – МV – 98 mot Nachalnik na otdel ”Operativni deynosti” – grad Sofia v glavna direktsia ”Fiskalen kontrol” pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

(Mål C-97/21)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Blagoevgrad

Parter i det nationella målet

Klagande: МV – 98

Motpart: Nachalnik na otdel ”Operativni deynosti” – grad Sofia v glavna direktsia ”Fiskalen kontrol” pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 273 i rådets direktiv 2006/112/EG(1 ) av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt och artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas på så sätt att de inte utgör hinder för nationell lagstiftning såsom den som avses i det nationella målet, i vilken det föreskrivs att för en och samma person kumulativt såväl ett administrativt förfarande för att vidta administrativa tvångsåtgärder som ett administrativt förfarande av straffrättslig karaktär för påförande av straffavgifter får genomföras på grund av en gärning som består i att försäljning av varor inte registrerades och att inget kvitto utfärdades för att registrera försäljningen?

1.1.    Om denna fråga besvaras jakande: Ska artikel 273 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt och artikel 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas på så sätt att de utgör hinder för nationell lagstiftning såsom den som avses i det nationella målet, i vilken det föreskrivs att för en och samma person kumulativt såväl ett administrativt förfarande för att vidta administrativa tvångsåtgärder som ett administrativt förfarande av straffrättslig karaktär för påförande av straffavgifter får genomföras på grund av en gärning som består i att försäljning av varor inte registrerades och att inget kvitto utfärdades för att registrera försäljningen, om man tar hänsyn till att denna lagstiftning inte samtidigt förpliktar myndigheterna som ansvarar för genomförandet av respektive förfarande att säkerställa en faktisk tillämpning av proportionalitetsprincipen vad gäller de kumulerade åtgärdernas samlade stränghet i förhållande till den konkreta överträdelsens allvar?

2.    Om artiklarna 50 och 52.1 i stadgan inte är tillämpliga i det aktuella målet: Ska artikel 273 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt och artikel 49.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i sådana fall tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell bestämmelse såsom artikel 186.1 ZDDS [Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (mervärdesskattelagen)], i vilken det föreskrivs att det, på grund av en gärning som består i att försäljning av varor inte registrerades och att inget kvitto utfärdades för att registrera försäljningen, utöver påförande av en straffavgift enligt artikel 185.2 ZDDS, även ska meddelas ett föreläggande om den administrativa tvångsåtgärden ”försegling av affärslokaler” i upp till 30 dagar mot samma person?

3.    Ska artikel 47.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för åtgärder som den nationella lagstiftaren infört för att säkerställa intressen som avses artikel 273 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, såsom omedelbar verkställighet av den administrativa tvångsåtgärden ”försegling av affärslokaler” i upp till 30 dagar i syfte att skydda ett allmänt intresse som presumeras, om det rättsliga skyddet som kan åberopas inför domstol mot dessa åtgärder är begränsat till en prövning som består i en avvägning mot ett jämförbart privat intresse?

____________

(1 ) EUT L 347, 2006, s.1.