Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Италия), постъпило на 18 февруари 2021 г. — SG/Autonome Provinz Bozen

(Дело C-103/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Страни в главното производство

Жалбоподател: SG

Ответник: Autonome Provinz Bozen

Преюдициални въпроси

Изтекъл ли е на 31 декември 2016 г. срокът на действие на одобрената с Решение на Комисията SA.32113 (2010/N) от 25 юли 2012 г. помощ в размер на 80 % за изграждането на малки водноелектрически централи за производството на електроенергия за собствени нужди от възобновяеми източници в полза на кошари и заслони на високоалпийската територия, за които свързването с електрическата мрежа не е възможно без подходящи технически и финансови разходи?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

2.1    Необходимо ли е допълнително да се провери дали член 20 от Регламент (ЕС) 2015/15891 трябва да се тълкува в смисъл, че в случай на неправилно използване на помощ Комисията трябва да приеме решение за възстановяване преди намесата на държавните органи?

2.2    Следва ли да се провери дали посочената помощ е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС, доколкото улеснява развитието на някои икономически дейности или дали може да наруши конкуренцията и да засегне търговията между държавите членки?

____________

1 Регламент на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 248, 2015 г., стр. 9).