Language of document : ECLI:EU:C:2013:144

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

7. marts 2013 (*)

»Merværdiafgift – direktiv 77/388/EØF – fritagelse for forvaltning af investeringsforeninger – rækkevidde – arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger«

I sag C-424/11,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) ved afgørelse af 8. juli 2011, indgået til Domstolen den 11. august 2011, i sagen:

Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd,

National Association of Pension Funds Ltd,

Ford Pension Fund Trustees Ltd,

Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd,

Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd

mod

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne A. Borg Barthet, E. Levits, J.-J. Kasel og M. Safjan (refererende dommer),

generaladvokat: P. Cruz Villalón

justitssekretær: fuldmægtig A. Impellizzeri,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 12. september 2012,

efter at der er afgivet indlæg af:

–        Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd m.fl. ved P. Lasok, QC, for solicitor A. Brown

–        Det Forenede Kongeriges regering ved C. Murrell, som befuldmægtiget, bistået af barrister R. Hill

–        Europa-Kommissionen ved R. Lyal og C. Soulay, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1        Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6) i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1, herefter »sjette direktiv«) og artikel 135, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1).

2        Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd m.fl. og Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (herefter »Commissioners«) vedrørende sidstnævntes afslag på at fritage de tjenesteydelser vedrørende fondsforvaltning, som er blevet leveret til Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd m.fl., for merværdiafgift (herefter »moms«).

 Retsforskrifter

 EU-retten

3        Sjette direktiv blev ophævet ved direktiv 2006/112, som trådte i kraft den 1. januar 2007. Da den i hovedsagen omhandlede periode går fra den 1. juli 2004 til den 30. juni 2007, finder begge disse direktiver anvendelse på hovedsagen.

4        Sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), og artikel 135, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112 er i det væsentlige enslydende. I henhold til disse bestemmelser fritager medlemsstaterne »forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne«, for moms.

 Det Forenede Kongeriges lovgivning

5        Artikel 135, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112 var på tidspunktet for de i hovedsagen omhandlede faktiske omstændigheder gennemført ved Item 9 og 10 i Group 5 i Schedule 9 til Value Added Tax Act 1994 (momslov af 1994), hvorefter følgende var fritaget:

»9.      forvaltning af godkendte investeringsforeninger (»authorised unit trust«, herefter »AUT«) eller trustbaserede ordninger

10.      forvaltning af et åbent investeringsselskabs formue (»Open-ended Investment Companies«, herefter »OEIC«)«.

6        Med henblik på at iagttage den besvarelse, der blev givet i dom af 28. juni 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust og The Association of Investment Trust Companies (sag C-363/05, Sml. I, s. 5517, herefter »Claverhouse-dommen«), blev anvendelsesområdet for disse Item 9 og 10 med virkning fra den 1. oktober 2008 udvidet ved Value Added Tax (Finance) (No. 2) Order 2008 (momsbekendtgørelse af 2008 (Finans)). I henhold til disse bestemmelser omfatter fritagelsen nu såvel forvaltning af institutter for kollektiv investering i form af OEIC’er og AUT’er som forvaltning af lukkede institutter for kollektiv investering, såsom Investment trust companies.

7        Note 6 til Group 5 i bilag 9 til momsloven af 1994 bestemmer, at: Godkendte OEIC’er og AUT’er er omfattet af definitionen i Financial Services and Markets Act 2000 (lov af 2000 om finansielle tjenesteydelser og markeder).

8        Sidstnævnte lovs afsnit XVII fastsætter bl.a. følgende i section 235-237:

»235.          Kollektive investeringsordninger

(1)      I dette afsnit betyder »kollektiv investeringsordning« ethvert arrangement med hensyn til formue af enhver art, herunder penge, hvis formål er at give personer, der deltager i arrangementerne (ved enten at blive ejere af formuen eller en del af den eller på anden vis), mulighed for at deltage i eller modtage udbytte eller indtægter fra erhvervelsen, ihændehavelsen, forvaltningen eller afhændelsen af formuen eller beløb, der betales af sådanne udbytter eller indtægter.

(2)      Arrangementerne skal være således, at personer, der skal deltage (»deltagere«), ikke har den daglige kontrol over forvaltningen af formuen, uanset om de har ret til at blive hørt eller til at give anvisninger.

(3)      Arrangementerne skal også have enten et eller begge af disse kendetegn:

(a)      deltagernes bidrag og de udbytter eller de indtægter, hvoraf de modtager betaling, skal samles i en pulje

(b)      formuen forvaltes som et hele af eller på vegne af ordningens administrator.

[…]

236.      Åbne investeringsselskaber

(1)      I dette afsnit betyder »et åbent investeringsselskab« en kollektiv investeringsordning, der opfylder både formuebetingelsen og investeringsbetingelsen.

(2)      Formuebetingelsen indebærer, at formuen tilhører og forvaltes af eller på vegne af et corporate body (selskabsorgan, herefter »BC«), hvis formål er at investere midlerne med henblik på

(a)      at sprede investeringsrisikoen, og

(b)      give medlemmerne fordel af resultaterne af den formueforvaltning, der foretages af BC eller på dets vegne.

[…]

237. Andre definitioner

[…]

(3)      I dette afsnit forstås ved:

»en godkendt investeringsforeningsordning«: en investeringsforeningsordning, der er godkendt i henhold til denne lov i medfør af en godkendelsesafgørelse efter section 243

»et godkendt åbent investeringsselskab«: et organ, der er stiftet i henhold til bestemmelserne i section 262, og for hvilket der er en godkendelsesafgørelse i kraft i henhold til sådanne bestemmelser i medfør af nævnte sections subsection (2)(1)

[...]«

 Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

9        Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd (herefter »Wheels«) er »forvalteren« af en fond, hvori aktiverne i de erhvervstilknyttede pensionsordninger, som Ford Motor Company har indført for at opfylde sine forpligtelser i henhold til national ret og de kollektive overenskomster, samles med henblik på investering.

10      Hver ordning yder pension til en kategori af tidligere ansatte, der beregnes på grundlag af de af ordningen omfattede personers sidste løn og varigheden af ansættelsen i virksomheden. Under ansættelse indbetaler de personer, som er omfattet af ordningen – der er åben for alle ansatte uden at være obligatorisk – bidrag på et fast beløb, som fratrækkes deres løn. Arbejdsgiveren indbetaler også bidrag indtil et beløb, der er tilstrækkeligt til at sikre finansieringen af de resterende omkostninger i forbindelse med pensionsydelserne.

11      På tidspunktet for de faktiske omstændigheder leverede Capital International Limited fondsforvaltningsydelser til Wheels. I henhold til bestemmelserne i Det Forenede Kongeriges momslovgivning blev Wheels opkrævet moms, og denne moms blev i henhold hertil overført til Commissioners.

12      I løbet af september 2007 anmodede Capital International Limited efter afsigelsen af Claverhouse-dommen Commissioners om tilbagebetaling af momsen vedrørende de fondsforvaltningsydelser, som det havde leveret, idet Capital International Limited gjorde gældende, at disse ydelser henhørte under den fritagelse, der er omhandlet i artikel 135, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112 eller i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), afhængigt af den pågældende periode.

13      Ved afgørelse af 2. januar 2008 afslog Commissioners denne anmodning. Wheels har derefter anlagt sag ved First-tier Tribunal (Tax Chamber) til prøvelse af denne afgørelse. Selv om den forelæggende ret er af den opfattelse, at de til Wheels leverede ydelser udgør ydelser i forbindelse med »forvaltning« som omhandlet i den fritagelse, der er fastsat i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), og i artikel 135, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112, er der tvivl om, hvorvidt den af Wheels ejede fond kan anses for en »investeringsforening« som omhandlet i nævnte fritagelse.

14      På denne baggrund har First-tier Tribunal (Tax Chamber) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1)      Kan ordet »investeringsforeninger« i sjette momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), og artikel 135, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112 omfatte i) en erhvervstilknyttet pensionsordning, der er oprettet af en arbejdsgiver med det formål at tilvejebringe pensionsydelser til ansatte, og/eller ii) en fælles investeringsforening, hvori flere sådanne pensionsordningers aktiver samles i en pulje med henblik på investering, idet der gælder følgende omstændigheder vedrørende de pågældende pensionsordninger:

a)      De pensionsydelser, som et medlem kan modtage, er defineret på forhånd i de juridiske dokumenter om ordningens oprettelse (ud fra en formel baseret på varigheden af medlemmets ansættelse hos arbejdsgiveren og medlemmets løn) og ikke ud fra værdien af ordningens aktiver.

b)      Arbejdsgiveren er forpligtet til at betale bidrag til ordningen.

c)      Kun ansatte hos arbejdsgiveren kan deltage i ordningen og opnå pensionsydelser i henhold til denne (en deltager i ordningen er herefter benævnt et »medlem«).

d)      En ansat kan selv bestemme, om han/hun vil være medlem.

e)      En ansat, som er medlem, er normalt forpligtet til at betale en procentdel af sin løn i bidrag til ordningen.

f)      Arbejdsgiverens og medlemmernes bidrag samles af ordningens formueforvalter i en pulje og investeres (almindeligvis i værdipapirer) med henblik på at tilvejebringe en fond, ud af hvilken ydelserne i henhold til ordningen betales til medlemmerne.

g)      Hvis ordningen har flere aktiver, end hvad der kræves til at finansiere de ydelser, som udbetales i henhold til ordningen, kan formueforvalteren og/eller arbejdsgiveren i henhold til ordningens betingelser og de relevante bestemmelser i national ret iværksætte en eller en kombination af følgende foranstaltninger: for det første nedsætte arbejdsgiverens bidrag til ordningen; for det andet overføre hele eller en del af afkastet af overskuddet til arbejdsgiveren; eller for det tredje forbedre ydelserne til ordningens medlemmer.

h)      Hvis ordningen har færre aktiver, end hvad der kræves til at finansiere de ydelser, som udbetales i henhold til ordningen, er arbejdsgiveren normalt forpligtet til at dække underskuddet, og hvis arbejdsgiveren ikke gør dette, eller ikke kan gøre dette, nedsættes de ydelser, som medlemmerne modtager.

i)      Ordningen giver medlemmerne mulighed for at indbetale supplerende frivillige bidrag (»additonal voluntary contributions« eller »AVC«), som ikke indehaves af ordningen, men overføres til en tredjepart til investering og udbetaling af supplerende ydelser på grundlag af denne investerings afkast (sådanne ordninger pålægges ikke moms).

j)      Medlemmer har ret til at overføre deres opsparede ydelser i henhold til ordningen (værdiansat på grundlag af den aktuarmæssige værdi af disse ydelser på overførselstidspunktet) til andre pensionsordninger.

k)      Arbejdsgiverens og medlemmernes bidrag til ordningen anses ikke for medlemmernes indtægt i forbindelse med medlemsstatens opkrævning af skat.

l)      Pensionsydelser modtaget af medlemmerne i henhold til ordningen anses for medlemmernes indtægt i forbindelse med medlemsstatens opkrævning af skat.

m)      Arbejdsgiveren, ikke ordningens medlemmer, bærer omkostningerne til honorarer for ordningens forvaltning?

2)      I lyset af formålet med fritagelsen i sjette momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), og i artikel 135, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112, princippet om afgiftsneutralitet og de i spørgsmål 1 anførte omstændigheder:

a)      Har en medlemsstat ret til i national ret at fastsætte de fonde, der er omfattet af begrebet »investeringsforeninger«, således at fonde af den i spørgsmål 1 anførte type ikke er omfattet, mens institutter for kollektiv investering som defineret i [Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EFT L 375, s. 3), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/108/EF af 21. januar 2002 (EFT L 41, s. 35, herefter »direktivet om investeringsinstitutter«)], er omfattet?

b)      I hvilket omfang (hvis overhovedet) er følgende relevant for spørgsmålet om, hvorvidt en fond af den i spørgsmål 1 omhandlede type af en medlemsstat skal fastsættes som en »investeringsforening« i dennes nationale ret:

–        fondens kendetegn (anført i spørgsmål 1 ovenfor)

–        i hvilken grad fonden »ligner og således konkurrerer med« investeringsinstrumenter, som af medlemsstaten allerede er fastsat som »investeringsforeninger«?

3)      Såfremt det i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 2, b), andet led, er relevant at bestemme, i hvilket omfang fonden »ligner og derfor konkurrerer med« investeringsinstrumenter, som af medlemsstaten allerede er fastsat som »investeringsforeninger«, er det da nødvendigt at anse forekomsten eller omfanget af »konkurrence« mellem den pågældende fond og de omtalte andre investeringsinstrumenter for et særskilt spørgsmål i forhold til spørgsmålet om »lighed«?«

 Om de præjudicielle spørgsmål

15      Med sine spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om og under hvilke betingelser en pensionsordnings aktiver og den pensionsfond, hvori disse aktiver samles, er omfattet af begrebet »investeringsforeninger« som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), og artikel 135, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112.

16      Det bemærkes indledningsvis, at det fremgår af fast retspraksis, at selv om fritagelserne i bl.a. sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), og i artikel 135, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112 er selvstændige EU-retlige begreber – der i princippet bør underlægges en fælles definition for at undgå, at momsbestemmelserne anvendes forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat, således at medlemsstaterne ikke kan ændre indholdet deraf – er dette imidlertid ikke tilfældet, når lovgiver har overladt det til medlemsstaterne at definere visse udtryk vedrørende en fritagelse (jf. i denne retning dom af 4.5.2006, sag C-169/04, Abbey National, Sml. I, s. 4027, præmis 38 og 39, samt Claverhouse-dommen, præmis 19 og 20). Disse bestemmelser overlader kompetencen til at definere begrebet »investeringsforeninger« til medlemsstaterne (jf. i denne retning Abbey National-dommen, præmis 40 og 41, og Claverhouse-dommen, præmis 43).

17      Denne definitionskompetence, som således indrømmes medlemsstaterne, begrænses imidlertid af forbuddet mod at tilsidesætte selve ordlyden af den fritagelse, som er anvendt af EU-lovgiver (Claverhouse-dommen, præmis 21). Uden at fornægte selve ordet »investeringsforeninger« kan en medlemsstat navnlig ikke blandt investeringsforeningerne udvælge dem, som skal være omfattet af fritagelsen, og dem, der ikke skal. Nævnte bestemmelser giver den således kun kompetence til at definere, hvilke foreninger der i national ret er omfattet af begrebet »investeringsforeninger« (jf. Claverhouse-dommen, præmis 41-43).

18      Den kompetence til at definere begrebet »investeringsforeninger«, som medlemsstaterne indrømmes, skal ligeledes udøves under iagttagelse af de med sjette direktiv og direktiv 2006/112 forfulgte formål og princippet om afgiftsneutralitet, der er uadskilleligt forbundet med det fælles momssystem (jf. Claverhouse-dommen, præmis 22 og 43).

19      Det skal i denne forbindelse for det første bemærkes, at formålet med fritagelsen af de transaktioner, der er knyttet til forvaltningen af investeringsforeninger, bl.a. er at gøre det lettere for investorer at investere i værdipapirer gennem investeringsinstitutter ved at fjerne momsudgifterne og ved således at sikre det fælles momssystems neutralitet i forhold til valget mellem direkte investeringer i værdipapirer og de investeringer, der foretages gennem institutter for kollektiv investering (jf. Abbey National-dommen, præmis 62, og Claverhouse-dommen, præmis 45).

20      Hvad for det andet angår princippet om afgiftsneutralitet er dette princip til hinder for, at erhvervsdrivende, som udfører de samme transaktioner, behandles forskelligt med hensyn til opkrævning af moms (jf. i denne retning dom af 16.9.2004, sag C-382/02, Cimber Air, Sml. I, s. 8379, præmis 23 og 24, og af 8.12.2005, sag C-280/04, Jyske Finans, Sml. I, s. 10683, præmis 39, samt Abbey National-dommen, præmis 56, og Claverhouse-dommen, præmis 29).

21      Det bemærkes endvidere, at det ifølge dette princip ikke er nødvendigt, at der er tale om identiske transaktioner. Det fremgår nemlig af fast retspraksis, at nævnte princip også er til hinder for, at tjenesteydelser, der er sammenlignelige, og som dermed konkurrerer indbyrdes, behandles forskelligt med hensyn til momsen (jf. bl.a. dom af 23.10.2003, sag C-109/02, Kommissionen mod Tyskland, Sml. I, s. 12691, præmis 20, af 17.2.2005, forenede sager C-453/02 og C-462/02, Linneweber og Akritidis, Sml. I, s. 1131, præmis 24, af 26.5.2005, sag C-498/03, Kingscrest Associates og Montecello, Sml. I, s. 4427, præmis 54, af 8.6.2006, sag C-106/05, L.u.P., Sml. I, s. 5123, præmis 32, af 12.1.2006, sag C-246/04, Turn- und Sportunion Waldburg, Sml. I, s. 589, præmis 33, og af 27.4.2006, forenede sager C-443/04 og C-444/04, Solleveld og van den Hout-van Eijnsbergen, Sml I, s. 3617, præmis 39, samt Claverhouse-dommen, præmis 46).

22      Det må derfor fastlægges, om en investeringsfond, hvori en pensionsordnings aktiver samles, og som fremviser kendetegn som dem, den i hovedsagen omhandlede fond fremviser, er identisk med de fonde, der udgør »investeringsforeninger« som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, og artikel 135, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112, eller om den kan sammenlignes med de sidstnævnte i en sådan grad, at den konkurrerer med dem.

23      I denne henseende bemærkes, at de fonde, der udgør institutter for kollektiv investering i værdipapirer som omhandlet i direktivet om investeringsinstitutter, udgør investeringsforeninger (jf. i denne retning bl.a. dom af 19.7.2012, sag C-44/11, Deutsche Bank, præmis 32). Således som det fremgår af nævnte direktivs artikel 1, stk. 2, udgør institutter for kollektiv investering i værdipapirer nemlig institutter, der – ligesom AUT’er og OEIC’er (jf. i denne retning Claverhouse-dommen, præmis 50) – i overensstemmelse med det formål, der forfølges med fritagelsen i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), og i artikel 135, stk. 1. litra g), i direktiv 2006/112, alene har til formål at foretage kollektiv investering i værdipapirer af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden.

24      Endvidere skal fonde, der – uden at udgøre institutter for kollektiv investering som omhandlet i direktivet om investeringsinstitutter – fremviser lignende kendetegn som sidstnævnte og dermed foretager de samme transaktioner, eller i det mindste fremviser sammenlignelige træk i en sådan grad, at de konkurrerer med dem, ligeledes anses for investeringsforeninger (jf. i denne retning Abbey National-dommen, præmis 53-56, og Claverhouse-dommen, præmis 48-51).

25      En investeringsfond som den i hovedsagen omhandlede, hvori en pensionsordnings aktiver samles, kan ikke anses for et institut for kollektiv investering som omhandlet i direktivet om investeringsinstitutter. En sådan fond er nemlig ikke åben for offentligheden, men udgør, således som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, en arbejdsrelateret fordel, der af arbejdsgiverne kun indrømmes deres ansatte. En sådan fond er dermed ikke identisk med de fonde, der udgør »investeringsforeninger« som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), og i artikel 135, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112.

26      En sådan investeringsfond kan heller ikke i en sådan grad sammenlignes med institutterne for kollektiv investering, således som disse er defineret i direktivet om investeringsinstitutter, at den konkurrerer med sidstnævnte. Flere kendetegn adskiller dem nemlig, hvorfor de ikke kan anses for at udfylde samme behov.

27      Særligt bærer de personer, der er omfattet af en pensionsordning som den i hovedsagen omhandlede, ikke den risiko, der er forbundet med forvaltningen af den investeringsfond, hvori nævnte ordnings aktiver er samlet, til forskel fra de private investorer, som investerer deres formuer i et institut for kollektiv investering (jf. i denne retning Claverhouse-dommen, præmis 50). Mens den pension, der kan udbetales til en ansat, som er omfattet af en pensionsordning som den i hovedsagen omhandlede, på ingen måde afhænger af værdien af ordningens aktiver eller af resultaterne af de investeringer, der foretages af ordningsforvalterne, men er fastsat på forhånd i forhold til varigheden af ansættelsen hos arbejdsgiveren og lønnen, står det udbytte, som de personer, der køber andele i et institut for kollektiv investering, kan forvente, i forhold til resultatet af de investeringer, som fondsforvalterne har foretaget i den periode, hvori nævnte personer besidder disse andele.

28      Fra arbejdsgiverens perspektiv adskiller en pensionsordning som den i hovedsagen omhandlede sig endvidere også fra et institut for kollektiv investering. Arbejdsgiveren befinder sig ikke i en situation, der kan sammenlignes med situationen for en investor i et institut for kollektiv investering, for så vidt som bidrag, som arbejdsgiveren indbetaler til pensionsordningen – uanset at han også skal bære de økonomiske konsekvenser af de af ordningsforvalterne foretagne investeringer – for ham udgør et middel til at opfylde sine retlige forpligtelser i forhold til sine ansatte.

29      Henset til ovenstående betragtninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), og artikel 135, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at en investeringsfond, hvori en pensionsordnings aktiver er samlet, ikke er omfattet af det i disse bestemmelser omhandlede begreb »investeringsforening«, hvis forvaltning kan fritages for moms i henhold til formålet med disse direktiver og med princippet om afgiftsneutralitet, for så vidt som medlemmerne ikke bærer den risiko, der er knyttet til forvaltningen af nævnte fond, og for så vidt som de bidrag, arbejdsgiveren indbetaler til pensionsordningen, for ham udgør et middel til at opfylde sine retlige forpligtelser i forhold til sine ansatte.

 Sagens omkostninger

30      Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

Artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og artikel 135, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en investeringsfond, hvori en pensionsordnings aktiver er samlet, ikke er omfattet af det i disse bestemmelser omhandlede begreb »investeringsforening«, hvis forvaltning kan fritages for merværdiafgift i henhold til formålet med disse direktiver og med princippet om afgiftsneutralitet, for så vidt som medlemmerne ikke bærer den risiko, der er knyttet til forvaltningen af nævnte fond, og for så vidt som de bidrag, arbejdsgiveren indbetaler til pensionsordningen, for ham udgør et middel til at opfylde sine retlige forpligtelser i forhold til sine ansatte.

Underskrifter


* Processprog: engelsk.