Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Bremen (Duitsland) op 16 februari 2021 – DM / CTS Eventim AG & Co. KGaA

(Zaak C-96/21)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Bremen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: DM

Verwerende partij: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Prejudiciële vraag

Moet artikel 16, onder l), van richtlijn 2011/83/EU1 aldus worden uitgelegd dat het, om het herroepingsrecht van de consument uit te sluiten, volstaat wanneer de handelaar een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding niet rechtstreeks verricht ten behoeve van de consument, maar een toegangsrecht tot een dergelijke dienst aan de consument verkoopt?

____________

1     Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 85/577/EEG en van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB 2011, L 304, blz. 64).