Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 12. februára 2021 – „Romega“ UAB/Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

(vec C-89/21)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: „Romega“ UAB

Odporca: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/20051 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách pre potraviny a článok 14 ods. 8 nariadenia (ES) č. 178/20022 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, vykladať v tom zmysle, že príslušným orgánom dohľadu členského štátu priznáva právomoc voľnej úvahy pri určovaní, či čerstvé hydinové mäso, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v riadku 1.28 kapitoly 1 prílohy I k nariadeniu č. 2073/2005, nespĺňa požiadavky článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia č. 178/2002 v prípade, že potravinársky výrobok patriaci do tejto kategórie potravín je kontaminovaný inými sérotypmi salmonely, než sú uvedené v riadku 1.28 kapitoly 1 prílohy I k nariadeniu č. 2073/2005, ako bolo preukázané v prejednávanej veci?

____________

1 Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 005, s. 1).

2 Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 2002, s. 1; Mim. vyd. 15/006, s. 463).