Language of document :

Överklagande ingett den 12 februari 2021 av Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 2 december 2020 i mål T-318/19, Thunus m.fl. mot EIB

(Mål C-91/21 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (ombud: L. Levi, avocate)

Övrig part i målet: Europeiska investeringsbanken

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 2 december 2020 i mål T-318/19,

i enlighet därmed, bifalla klagandenas yrkanden i första instans, nämligen

fastställa att talan kan tas upp till sakprövning och bifalla den, även vad gäller invändningen om rättsstridighet, och

i enlighet därmed

ogiltigförklara det beslut som återfinns i klagandenas lönespecifikationer från februari 2019, varigenom justeringsgraden för lönerna för år 2019 fastställdes till 0,8 procent, samt ogiltigförklara liknande beslut som återfinns i senare lönespecifikationer, och

följaktligen förplikta EIB att, som ersättning för ekonomisk skada, betala i) utestående lönebelopp med tillämpning av den årliga justeringen för år 2019, det vill säga en ökning med 1,2 procent för perioden från den 1 januari 2019 till den 31 december 2019, ii) utestående lönebelopp som motsvarar vad som blir följden av tillämpning av den årliga justeringen på 0,8 procent för år 2019 på de lönebelopp som betalas ut från och med januari 2019, iii) dröjsmålsränta på utestående lönebelopp fram till dess full betalning sker, varvid dröjsmålsräntan ska uppgå till den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner under den aktuella tidsperioden, med tillägg av tre procentenheter,

förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1)    Åsidosättande av reglerna om behörighet hos den som antagit rättsakten – Åsidosättande av artikel 18 i arbetsordningen – Missuppfattning av handlingarna i målet – Tribunalen har brustit i sin motiveringsskyldighet

2)    Åsidosättande av kollegiets rätt att yttra sig – Missuppfattning av handlingarna i målet

3)    Åsidosättande av motiveringsskyldigheten – Missuppfattning av handlingarna i målet – Tribunalen har brustit i sin motiveringsskyldighet

4)    Åsidosättande av omsorgsplikten och av proportionalitetsprincipen

____________