Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. studenoga 2020. uputio Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) – Suzlon Wind Energy Portugal - Energia Eólica Unipessoal, Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-605/20)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Supremo Tribunal Administrativo

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda

Druga stranka u postupku: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodna pitanja

Je li u skladu s pravom Unije tumačenje prema kojem se popravci tijekom takozvanog „jamstvenog razdoblja” smatraju transakcijama izuzetim od poreza ako se obave bez naknade i ako su prešutno uključeni u nabavnu cijenu proizvoda koji je pokriven jamstvom, na način da se pružene usluge u jamstvenom razdoblju (neovisno o tome uključuju li upotrebu materijala) za koje se izdaje račun trebaju smatrati oporezivima jer ih se nužno treba kvalificirati kao pružanje usluga uz naknadu?

Treba li se samo izdavanje obavijesti o terećenju dobavljaču sastavnica vjetroagregata radi naknade troškova zamjene sastavnica koje je kupac navedenih proizvoda snosio tijekom jamstvenog razdoblja (novi uvozi proizvoda od dobavljača na koje je obračunan PDV i za koje se ostvaruje pravo na odbitak) te odgovarajućeg popravka (nabavom usluga od trećih strana uz obračun PDV-a), u okviru usluga izgradnje vjetroelektrane trećim osobama koje navedeni kupac pruža (i koji pripada istoj grupi kao i prodavatelj, sa sjedištem u trećoj zemlji), kvalificirati kao jednostavan prijenos troškova i, kao takav, biti oslobođen od PDV-a, ili pak kao naplatno pružanje usluga na koje treba obračunati porez?

____________