Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Španielsko) 27. januára 2022 – MP/Consejería de Presidencia

(vec C-59/22)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: MP

Odporkyňa v odvolacom konaní: Consejería de Presidencia

Prejudiciálne otázky

Má sa na účely doložky 2 [rámcovej] dohody pripojenej k smernici Rady 1999/70/ES1 z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, ‚dočasný pracovník zamestnaný na dobu neurčitú‘, ako bol opísaný v tomto rozhodnutí, považovať za ‚pracovníka na dobu určitú‘ a patrí do pôsobnosti rámcovej dohody a najmä jej doložky 5[?]

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má sa na účely uplatňovania doložky 5 rámcovej dohody pripojenej k smernici 1999/70/ES konštatovať, že došlo k ‚opakovanému uzatváraniu‘ zmlúv na dobu určitú alebo opakovanému obnoveniu v prípade pracovníka, ktorý má uzavretú dočasnú zmluvu na dobu neurčitú so správnym orgánom, ak táto zmluva nemá stanovený koniec platnosti, ale jej platnosť závisí od vyhlásenia výberového konania a obsadenia pracovného miesta, čo by viedlo k skončeniu jej platnosti, ak v období odo dňa začiatku pracovnoprávneho vzťahu do prvého polroka roka 2021 toto výberové konanie nebolo vyhlásené[?]

Má sa doložka 5 [rámcovej dohody pripojenej] k smernici Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, vykladať v tom zmysle, že jej odporuje výklad článku 15 ods. 5 Estatuto de los Trabajadores (Zákonník práce) (ktorého účelom je prebrať uvedenú smernicu a ktorý na tento účel stanovuje, že maximálna doba platnosti všetkých po sebe nasledujúcich zmlúv na dobu určitú, ktoré pracovníci uzavreli počas 30-mesačného referenčného obdobia, je 24 mesiacov), podľa ktorého sa nezapočítavajú obdobia odpracované v postavení dočasného pracovníka zamestnaného na dobu neurčitú, keďže v takom prípade by sa na uvedené zmluvy nevzťahovalo nijaké obmedzenie, a to nielen pokiaľ ide o dobu platnosti, počet alebo dôvod ich obnovení, ale ani pokiaľ ide o časovú nadväznosť medzi nimi a inými zmluvami[?]

Bráni doložka 5 [rámcovej] dohody pripojenej k smernici Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré nestanovujú nijaké obmedzenie (z hľadiska počtu, doby platnosti alebo dôvodov) týkajúce sa výslovných alebo konkludentných obnovení určitej zmluvy na dobu určitú, ako je dočasná zmluva na dobu neurčitú vo verejnom sektore, pričom len stanovujú obmedzenie celkovej doby platnosti uvedenej zmluvy spolu s ďalšími zmluvami na dobu určitú[?]

Keďže španielsky zákonodarca neprijal nijaký predpis, ktorý by obmedzoval výslovné alebo konkludentné obnovovanie zmlúv s dočasnými pracovníkmi zamestnanými na dobu neurčitú, má sa považovať za porušenie doložky 5 [rámcovej] dohody pripojenej k smernici 1999/70/ES prípad pracovníka vo verejnom sektore, ako je pracovník, o ktorého ide v prejednávanom spore, ktorý má uzavretú dočasnú zmluvu na dobu neurčitú, ktorej plánovaná doba platnosti nebola nikdy vyjadrená ani spresnená a ktorá sa predlžovala do roku 2021 bez toho, aby bolo vyhlásené akékoľvek výberové konanie na obsadenie jeho pracovného miesta a ukončenie platnosti zmluvy na dobu určitú?

Možno konštatovať, že vnútroštátne právne predpisy obsahujú dostatočne odrádzajúce opatrenia na zabránenie opakovanému uzatváraniu alebo obnovovaniu zmlúv na dobu určitú v rozpore s doložkou 5 rámcovej dohody, ktoré spĺňajú podmienky stanovené judikatúrou Súdneho dvora v jeho rozsudkoch zo 7. marca 2018 vo veci C-494/161 , Santoro, a z 8. mája 2019 vo veci C-494/172 , Rossato, pokiaľ ide o náhradu škody, ktorá vznikla pracovníkovi, formou restitutio in integrum, ak tieto právne predpisy stanovujú len paušálnu a objektívnu náhradu škody (vo výške 20-dňovej mzdy za každý odpracovaný rok, najviac však vo výške ročnej mzdy), ale nie je vôbec stanovená dodatočná náhrada škody, ktorá by zaručila úplnú náhradu vzniknutej škody, ak by bola vyššia než uvedená suma?

Možno konštatovať, že vnútroštátne právne predpisy obsahujú dostatočne odrádzajúce opatrenia na zabránenie opakovanému uzatváraniu alebo obnovovaniu zmlúv na dobu určitú v rozpore s doložkou 5 rámcovej dohody, ktoré spĺňajú podmienky stanovené judikatúrou Súdneho dvora v jeho rozsudkoch zo 7. marca 2018 vo veci C-494/16, Santoro, a z 8. mája 2019 vo veci C-494/17, Rossato, pokiaľ ide o náhradu škody, ktorá vznikla pracovníkovi, ak tieto právne predpisy stanovujú len náhradu škody, ktorá je splatná v okamihu zániku zmluvy z dôvodu obsadenia pracovného miesta, ale nestanovujú nijakú náhradu škody počas platnosti zmluvy ako alternatívu k rozhodnutiu, že táto zmluva je zmluvou na dobu neurčitú? Bolo by v konaní, v ktorom je sporné len to, či je pracovník stálym pracovníkom, ale nedošlo k zániku zmluvy, potrebné priznať nárok na náhradu škody spôsobenej uzatváraním zmlúv na dobu určitú ako alternatívu k rozhodnutiu, že pracovník je stálym pracovníkom?

Možno konštatovať, že vnútroštátne právne predpisy obsahujú dostatočne odrádzajúce opatrenia zamerané proti orgánom verejnej správy a subjektom verejného sektora, ktoré majú zabrániť opakovanému uzatváraniu alebo obnovovaniu zmlúv na dobu určitú v rozpore s doložkou 5 rámcovej dohody a ktoré sú určené na predchádzanie zneužívaniu zmlúv na dobu určitú zo strany zamestnávateľa vo vzťahu k iným pracovníkom a do budúcnosti a sankcionovanie tohto zneužívania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené judikatúrou Súdneho dvora v jeho rozsudkoch zo 7. marca 2018 vo veci C-494/16, Santoro, a z 8. mája 2019 vo veci C-494/17, Rossato, ak tieto opatrenia predstavujú právne predpisy zavedené od roku 2017 [34. dodatkové ustanovenie Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (zákon č. 3/2017 z 27. júna o štátnom rozpočte na rok 2017), 43. dodatkové ustanovenie Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (zákon č. 6/2018 z 3. júla o štátnom rozpočte na rok 2018) a kráľovský zákonný dekrét č. 14/2021 zo 6. júla], v ktorých sa uvádza, že sa vyvodí zodpovednosť za ‚protiprávne konanie‘, pričom táto zodpovednosť nie je spresnená podrobnejšie než všeobecným odkazom na právnu úpravu, ktorá nie je bližšie určená, a nie je preukázané, že by v nejakom konkrétnom prípade došlo k vyvodeniu zodpovednosti, a to v kontexte tisícok rozsudkov, ktorými sa rozhodlo, že pracovníci sú dočasnými pracovníkmi zamestnanými na dobu neurčitú z dôvodu nedodržania predpisov týkajúcich sa uzatvárania zmlúv na dobu určitú?

V prípade, ak by sa uvedené predpisy považovali za dostatočne odrádzajúce, keďže boli zavedené po prvý raz v roku 2017, môžu sa uplatniť s cieľom zabrániť zmene zmlúv na zmluvy na dobu neurčitú, ak k splneniu podmienok uvedenej zmeny z dôvodu nedodržania doložky 5 rámcovej dohody došlo skôr, alebo by to spôsobilo retroaktívne uplatnenie uvedených predpisov spojené s odňatím práva?

V prípade, ak by sa konštatovalo, že v španielskych právnych predpisoch neexistujú dostatočne odrádzajúce opatrenia, má byť následkom porušenia doložky 5 rámcovej dohody pripojenej k smernici 1999/70/ES zo strany zamestnávateľa vo verejnom sektore, že zmluva sa bude považovať za dočasnú zmluvu na dobu neurčitú, alebo sa má pracovník v celom rozsahu považovať za stáleho pracovníka?

Je zmena zmluvy na stálu zmluvu na základe rámcovej dohody pripojenej k smernici 1999/70/ES a judikatúry Súdneho dvora, v ktorej bol podaný výklad tejto rámcovej dohody, nevyhnutná aj v prípade, ak by sa konštatovalo, že táto zmena odporuje článku 23 ods. 2 a článku 103 ods. 3 Constitución Española (španielska ústava), ak sa tieto ustanovenia ústavy vykladajú v tom zmysle, že vyžadujú, aby sa každé pracovné miesto vo verejnej službe vrátane uzatvárania pracovných zmlúv mohlo obsadiť až po tom, čo uchádzač bude úspešný vo výberovom konaní, do ktorého sa môžu prihlásiť aj iní uchádzači a v ktorom sa uplatňujú zásady rovnosti, zásluhovosti, spôsobilosti a verejnosti?

Je potrebné nevykonať zmenu zmluvy konkrétneho pracovníka na stálu zmluvu z dôvodu, že prostredníctvom zákona sa stanoví začatie postupu na zmenu zamestnávania na dobu určitú na zamestnávanie na dobu neurčitú, pričom sa vyhlási verejné výberové konanie na obsadenie pracovného miesta, na ktorom pracuje tento pracovník, s prihliadnutím na to, že v uvedenom postupe sa musí zaručiť ‚dodržiavanie zásad voľnej súťaže, rovnosti, zásluhovosti, spôsobilosti a verejnosti‘, a preto pracovník, s ktorým boli opakovane uzatvorené alebo obnovené zmluvy na dobu určitú, nemusí byť prijatý na svoje pracovné miesto na dobu neurčitú, lebo ho obsadí niekto iný, pričom v takom prípade by jeho zmluva zanikla a mal by nárok na náhradu škody vo výške 20-dňovej mzdy za odpracovaný rok, najviac však vo výške ročnej mzdy?

Má pracovník, aj keď nebol prepustený, právo na náhradu škody rovnú alebo vyššiu, ako je uvedená suma, ktorú majú v prípade, ak nie je vyčíslená zákonom, stanoviť súdy, za opakované uzatváranie alebo obnovovanie svojej zmluvy v rozpore s doložkou 5?

Má na odpoveď na niektorú z uvedených otázok vplyv – a ak áno, aký je tento vplyv – skutočnosť, že ide o pracovnoprávny vzťah na dobu neurčitú, ktorého predmetom je výkon príležitostnej pracovnej činnosti, ak to viedlo k uzatvoreniu po sebe nasledujúcich zmlúv na dobu určitú v jednotlivých sezónach, ako sa uvádza v odvolaní, ktoré podala pracovníčka?

____________

1 Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368.

1 EU:C:2018:166.

1 EU:C:2019:387.