Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Köln (Německo) dne 24. ledna 2020 – Telekom Deutschland GmbH v. Spolková republika Německo

(Věc C-34/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Köln

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Telekom Deutschland GmbH

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

a)    Musí být čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) 2015/21201 v případě, že mobilní tarif, který stanoví základní měsíční objem dat pro mobilní datový provoz, který je v něm zahrnut a po jehož vyčerpání dojde ke snížení přenosové rychlosti, lze rozšířit o bezplatné tarifní zvýhodnění, na jehož základě lze využívat určité služby tak zvaných partnerských poskytovatelů obsahu dotčené telekomunikační společnosti, aniž by se data spotřebovaná v důsledku využívání těchto služeb započítávala do objemu dat přenesených v rámci základního měsíčního objemu dat dotčeného mobilního tarifu, přičemž konečný zákazník ale bez ohledu na to, zda se jedná o video streaming obsahů partnerských poskytovatelů obsahu, nebo ostatních poskytovatelů, souhlasí s omezením šířky pásma pro video streaming na maximálně 1,7 Mb/s, vykládán v tom smyslu, že dohody o vlastnostech služeb přístupu k internetu ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2120 musí splňovat požadavky uvedené v čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2120?

    b)    V případě kladné odpovědi na otázku 1 a): Musí být čl. 3 odst. 3 třetí pododstavec nařízení (EU) 2015/2120 vykládán v tom smyslu, že v takové situaci, o jakou se jedná v projednávaném případě, je nutno omezení šířky pásma považovat za zpomalování určité kategorie služeb?

    c)    V případě kladné odpovědi na otázku 1 b): Musí být pojem „hrozící přetížení sítě“ ve smyslu ustanovení čl. 3 odst. 3 třetího pododstavce písm. c) nařízení (EU) 2015/2120 vykládán v tom smyslu, že zahrnuje pouze (hrozící) výjimečná nebo dočasná přetížení sítě?

    d)    V případě kladné odpovědi na otázku 1 b): Musí být ustanovení čl. 3 odst. 3 třetího pododstavce písm. c) nařízení (EU) 2015/2120 vykládáno v tom smyslu, že v takové situaci, o jakou se jedná v projednávané věci, požadavek, aby bylo s rovnocennými kategoriemi provozu nakládáno stejně, brání omezení šířky pásma, které je uplatňováno pouze v případě jednoho volitelného zvýhodnění, nikoli ale v případě ostatních mobilních tarifů, a které se navíc vztahuje pouze na video streaming?

    e) V případě kladné odpovědi na otázku: 1 b): Musí být čl. 3 odst. 3 třetí pododstavec nařízení (EU) 2015/2120 vykládán v tom smyslu, že v takové situaci, o jakou se jedná v projednávané věci, omezení šířky pásma, jehož uplatňování je závislé na aktivaci volitelného zvýhodnění a které navíc konečný zákazník kdykoliv může až na 24 hodin deaktivovat, splňuje požadavek, že určitou kategorii služeb lze zpomalovat pouze na nezbytně nutnou dobu za účelem dosažení cílů uvedených v ustanovení čl. 3 odst. 3 třetího pododstavce písm. a) až c) nařízení (EU) 2015/2120?

2. a)     V případě záporné odpovědi na otázku: 1 b): Musí být ustanovení čl. 3 odst. 3 druhého pododstavce druhé věty nařízení (EU) 2015/2120 vykládáno v tom smyslu, že v takové situaci, o jakou se jedná v projednávané věci, je omezení šířky pásma pouze pro video streaming založeno na objektivně odlišných požadavcích určitých kategorií provozu na technickou kvalitu služeb?

    b)    V případě kladné odpovědi na otázku 2 a): Musí být ustanovení čl. 3 odst. 3 druhého pododstavce třetí věty nařízení (EU) 2015/2120 vykládáno v tom smyslu, že identifikace datového provozu připadajícího na video streaming na základě IP adres, protokolů, URL a SNI, jakož i prostřednictvím tak zvaného pattern matchingu, při němž se určité informace obsažené v headers porovnávají s hodnotami typickými pro video streaming, představuje sledování konkrétního obsahu provozu?

3.    V případě záporné odpovědi na otázku 1 a): Musí být čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2120 vykládán v tom smyslu, že v takové situaci, o jakou se jedná v projednávané věci, omezení šířky pásma vztahující se pouze na video streaming omezuje právo koncových uživatelů ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2120?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. 2015, L 310, s. 1)..