Language of document :

24. juunil 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(kohtuasi C-278/20)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: I. Martínez del Peral, J. Baquero Cruz, P.J.O. Van Nuffel)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Hispaania Kuningriik võttis vastu ja jättis jõusse seaduse 40/2015 artikli 32 lõiked 3–6 ja artikli 34 lõike 1 teise lõigu ning seaduse 39/2015 artikli 67 lõike 1 kolmanda lõigu, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle tõhususe ja samaväärsuse põhimõtetest, mis piiravad autonoomiat, mis on liikmesriikidel nende sisuliste ja menetluslike tingimuste kehtestamisel, mis reguleerivad tema vastutust isikutele liidu õiguse rikkumisega tekitatud kahju eest;

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi, mis on esitatud ELTL artikli 258 alusel, käsitleb 1. oktoobri 2015. aasta seaduse 40/2015 avaliku sektori õigusliku regulatsiooni kohta (Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público) artikli 32 lõikeid 3–6 ja artikli 34 lõike 1 teist lõiku ning 1. oktoobri 2015. aasta seaduse 39/2015 avaliku sektori asutuste ühise haldusmenetluse kohta (Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) artikli 67 lõike 1 kolmandat lõiku.

Vaidlustatud õigusnormidega viidi vastutuse kord riigi kui seadusandja liidu õiguse rikkumiste eest vastavusse korraga, mis on kehtestatud Hispaania põhiseaduse seadusandja aktidega rikkumiste puhul, lisades mõned sisulised tingimused.

Nende kahe korra võrdsustamine ja menetlusnõuded, mis nendega ette on nähtud, tingisid selle, et hüvitise saamine Hispaania seadusandjale omistatavate liidu õiguse rikkumiste eest on muudetud võimatuks või ülemäära keeruliseks, mistõttu rikutakse tõhususe põhimõtet.

Teiseks, liidu õiguse rikkumiste kohta lisatud sisulised tingimused rikuvad samaväärsuse põhimõtet, kuna liidu õiguse rikkumisega Hispaania seadusandja tekitatud kahju hüvitamisele on seatud ebasoodsamad tingimused kui need, mis on kohaldatavad juhul, kui tegemist on Hispaania põhiseaduse rikkumisega tekitatud kahjuga.

____________