Language of document :

Sag anlagt den 9. september 2019 – Canon mod Kommissionen

(Sag T-609/19)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Canon Inc. (Tokyo, Japan) (ved advokaterne U. Soltész, W. Bosch, C. von Köckritz, K. Winkelmann, J. Schindler, D. Arts og W. Devroe samt solicitor M. Reynolds)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse C(2019) 4559 final af 27. juni 2019 om pålæggelse af en bøde for at undlade at anmelde en fusion i strid med artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 1 og for at gennemføre en fusion i strid med artikel 7, stk. 1, Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (sag M.8179 – Canon/Toshiba Medical Systems Corporation, artikel 14, stk.2-procedure), som blev meddelt sagsøgeren den 1. juli 2019, annulleres.

Subsidiært annulleres eller nedsættes de bøder, der er blevet pålagt sagsøgeren, væsentligt.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat tre anbringender.

Med det første anbringende gøres gældende, at Kommissionen foretog en åbenbart urigtig retsanvendelse i forbindelse med bedømmelsen af artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004.

Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionen har set bort fra gældende retspraksis ved at støtte sig på et hidtil uset og ikke understøttet begreb »delvis gennemførelse af en enkelt fusion«. Særligt godtgør Kommissionens bedømmelse ikke, at den omhandlede mellemliggende transaktion bidrog til en vedvarende ændring af kontrollen med målvirksomheden i henhold til de krav, der følger af retspraksis.

Med det andet anbringende gøres gældende, at selv om det ikke blev godtgjort, at der forelå forsæt eller uagtsomhed fra sagsøgerens side, pålagde Kommissionen sagsøgeren en bøde i strid med artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004, princippet om nulla poena sine lege, princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, proportionalitetsprincippet og princippet om konkurrerende overtrædelser. Sagsøgeren har derfor anmodet Retten om at udøve sin fulde prøvelsesret i henhold til artikel 16 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 og artikel 261 TEUF til at annullere afgørelsen vedrørende bøderne helt eller nedsætte bøderne væsentligt.

Med det tredje anbringende gøres gældende, at Kommissionen har tilsidesat væsentlige formforskrifter. Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 og sagsøgerens ret til forsvar ved at nægte selskabet mulighed for at fremsætte bemærkninger til de nye argumenter og faktiske omstændigheder/beviser i et formelt svar på en yderligere supplerende klagepunktsmeddelelse eller sagsfremstillingsskrivelse og under en ny mundtlig høring.

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20.1.2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EF-fusionsforordningen«) (EUT 2004, L 24, s. 1)