Language of document :

Tožba, vložena 9. septembra 2019 – Canon/Komisija

(Zadeva T-609/19)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Canon Inc. (Tokio, Japonska) (zastopniki: U. Soltész, W. Bosch, C. von Köckritz, K. Winkelmann, J. Schindler, D. Arts, W. Devroe, odvetniki, in M. Reynolds, Solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Sklepa Komisije C(2019) 4559 final z dne 27. junija 2019 o naložitvi glob za opustitev priglasitve koncentracije v nasprotju s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 139/20041 ter za izvedbo koncentracije v nasprotju s členom 7(1) navedene uredbe (Zadeva M.8179 - Canon/Toshiba Medical Systems Corporation, postopek na podlagi člena 14(2));

podredno, odpravi ali bistveno zniža globe, ki so ji bile naložene;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog: Komisija je s tem, da je napačno uporabila pravni preizkus za presojo iz člena 4(1) in člena 7(1) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004, očitno napačno uporabila pravo.

Zatrjuje se, da Komisija s tem, da se je oprla na do tedaj neuporabljen in neutemeljen pojem „delna izvedba ene same koncentracije“, ni upoštevala obstoječe sodne prakse. Natančneje, s presojo Komisije ni dokazano, da je zadevna začasna transakcija prispevala k trajni spremembi nadzora nad ciljnim podjetjem, kot se to zahteva s sodno prakso.

Drugi tožbeni razlog: čeprav ni bil dokazan noben naklep ali malomarnost tožeče stranke, ji je Komisija naložila globo v nasprotju s členom 14 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004, načelom nulla poena sine lege in legitimnih pričakovanj, načelom sorazmernosti in načelom steka kršitev. Tožeča stranka zato Splošnemu sodišču predlaga, naj ob uveljavljanju polne pristojnosti na podlagi člena 16 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 in člena 261 PDEU Sklep v delu, v katerem se nanaša na globe, razglasi za ničen v celoti, ali pa globe znatno zniža.

Tretji tožbeni razlog: Komisija je storila bistveno kršitev postopka. Zatrjuje se, da je Komisija, ker je tožeči stranki zavrnila možnost, da bi se o novih trditvah in dejstvih/dokazih izjavila v uradnem odgovoru na dodatno dopolnilno obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah oziroma dopis o ugotovljenih dejstvih, in da bi to storila na ponovnem zaslišanju, kršila člen 18 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 in pravico tožeče stranke do obrambe.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 3, str. 40).