Language of document :

Üldkohtu 18. mai 2022. aasta otsus – Canon versus komisjon

(kohtuasi T-609/19)1

(Konkurents – Koondumised – Meditsiiniseadmete tootmise sektor – Otsus, millega määratakse trahvid koondumise läbiviimise eest enne sellest teatamist ja selleks loa saamist – Määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 4 lõige 1, artikli 7 lõige 1 ja artikkel 14 – Vahetehing ja lõplik tehing – Aktsiate ladustamise struktuur – Üks koondumine – Kaitseõigused – Õiguspärane ootus – Seaduslikkuse põhimõte – Proportsionaalsus – Trahvide summa – Kergendavad asjaolud)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Canon Inc. (Tokyo, Jaapan) (esindajad: advokaadid U. Soltész, W. Bosch, C. von Köckritz, K. Winkelmann, M. Reynolds, J. Schindler, D. Arts ja W. Devroe)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Conte ja C. Urraca Caviedes)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A.-L. Meyer ja O. Segnana)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esimese võimalusena tühistada komisjoni 27. juuni 2019. aasta otsus C(2019) 4559 final millega määratakse trahvid koondumisest teatamata jätmise eest, rikkudes nõukogu, määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 4 lõiget 1, ja koondumise läbiviimise eest, rikkudes selle määruse artikli 7 lõiget 1 (juhtum M.8179 – Canon/Toshiba Medical Systems Corporation), ja teise võimalusena tühistada hagejale määratud trahvi või vähendada seda.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Canon Inc.-i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Euroopa Liidu Nõukogu kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 ELT C 399, 25.11.2019.