Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2022 r. – Canon/Komisja

(Sprawa T-609/19)1

Konkurencja – Koncentracje – Sektor produkcji narzędzi medycznych – Decyzja nakładająca grzywny za wprowadzenie w życie koncentracji przed jej zgłoszeniem i wydaniem zezwolenia na nią – Artykuł 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 14 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 – Transakcja tymczasowa i transakcja ostateczna – Struktura przeniesienia aktywów – Jednolita koncentracja – Prawo do obrony – Uzasadnione oczekiwania – Zasada legalności – Proporcjonalność – Kwota grzywien – Okoliczności łagodzące

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Canon Inc. (Tokio, Japonia) (przedstawiciele: adwokaci U. Soltész, W. Bosch, C. von Köckritz, K. Winkelmann, M. Reynolds, J. Schindler, D. Arts i W. Devroe)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Conte i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (predstawiciele: A.-L. Meyer i O. Segnana, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie zmierzające w pierwszej kolejności do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2019) 4559 final z dnia 27 czerwca 2019 r., nakładającej grzywny za brak zgłoszenia koncentracji z naruszeniem art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 oraz za wprowadzenie w życie koncentracji z naruszeniem art. 7 ust. 1 wskazanego rozporządzenia (sprawa M.8179 – Canon/Toshiba Medical Systems Corporation), a posiłkowo do uchylenia lub obniżenia kwoty grzywien nałożonych na skarżącą.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Canon Inc. zostaje obciążona własnymi kosztami, a także kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 399 z 25.11.2019.