Language of document : ECLI:EU:T:2011:688

Üldkohtu (teine koda) 23. novembri 2011. aasta otsus – Dennekamp vs. parlament

(kohtuasi T‑82/09)

Dokumentidega tutvumine – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Dokumendid teatavate Euroopa Parlamendi liikmete kindlustatuse kohta täiendavas pensioniskeemis – Tutvumise keelamine – Eraelu puutumatuse ja isikupuutumatusega seotud erand – Määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 8 punkt b – Isikuandmete edastamine

1.                     Euroopa Liit – Institutsioonid – Üldsuse õigus tutvuda dokumentidega – Määrus nr 1049/2001 – Dokumentidega tutvumise õiguse erandid – Eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse kaitse – Ulatus – Kohustus hinnata kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate liidu normidega – Määruse nr 45/2001 sätete kohaldatavus tervikuna isikuandmeid sisaldavate dokumentidega tutvumise taotluste suhtes (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 45/2001, artikkel 8, ja määrus nr 1049/2001, artikli 4 lõike 1 punkt b) (vt punktid 21–26, 38–40)

2.                     Õigusaktide ühtlustamine – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Liidu institutsioonide ja organite poolne andmetöötlus – Taotlus tutvuda dokumentidega, kus on ära märgitud täiendavas pensioniskeemis kindlustatud parlamendiliikmete nimed – Isikuandmed – Määrusele nr 1049/2001 tuginev taotlus nende dokumentidega tutvuda – Kohustus tõendada nende andmete edastamise vajalikkust (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 45/2001, artikli 2 punkt a, artikli 5 punkt b, artikli 8 punkt b; ja määrus nr 1049/2001, artikli 4 lõike 1 punkt b) (vt punktid 27–30)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2008. aasta otsus A (2008) 22050, millega keelduti lubamast hagejal tutvuda teatavate dokumentidega teatavate Euroopa Parlamendi liikmete kindlustatuse kohta täiendavas pensioniskeemis.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta G‑J. Dennekampi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

3.

Taani Kuningriik, Soome Vabariik ja Euroopa andmekaitseinspektor kannavad ise oma kohtukulud.